Hopp til innhold
Du er her: Lenker
Hopp til menyen
Avansert

Internasjonale lenker

Lenker til organisasjoner og databaser om innsjøer og elver, kystvann, grunnvann og informasjon relatert til arbeidet med vann og miljø rundt om i Europa og resten av verden.
Aquastat
Globalt informasjonssystem om verdens jordbruk og vannavrenning, opprettet for å gi informasjon om forsaltning av vann i jordbruket. Publiseres av FAO. Link til deres ordliste med forklaring på ulike begreper på engelsk.

Catchment Characterisation and Modelling
The Catchment Characterisation and Modelling (CCM) activity developed a pan-European database of river networks and catchments.

CIRCA - Communiction Information Resource Centre Administrator
Nettsted for gjennomføringen av Vanndirektivet. Under "Library" ligger alle dokumenter, inklusive veiledningsdokumenter felles for EU.

EarthTrends
Søkbar databas hos World Resources Institute med omfattande globale miljödata om ferskvann (Water Resources and Freshwater Ecosystems) og respektive kystvann (Coastal and marine ecosystems)


Eionet  
European Environment Information and Observation Network (EIONET) – Det europeiske nettverket for miljøinformasjon og miljøovervåkning – lenker sammen de nasjonale og felles ressurser som finnes for miljødatahåndtering og miljøinformasjon over hele Europa.

EFAS
The European Flood Alert System is to provide early flood warnings to the competent authorities in Member States as a way to improve flood preparedness and provides an overview of flood situations across Europe.

EMIS
The Environmental Marine Information System provides data and maps in relation to eutrophication in the marine environment.

 

EMWIS Euro - Mediterranean Information System on know-how in the Water Sector

Enviroment Agency (England)
Our principal aims are to protect and improve the environment, and to promote sustainable development. We play a central role in delivering the environmental priorities of central government and the Welsh Government through our functions and roles.

 

EU Water Framework Directive - Ireland
Irsk nettside om EUs vanndirektiv.


European Centre for Ecological Water Quality and Intercalibration (EEWAI)
The EWAII is facilitating the intercalibration exercise and providing reference data and research results related to ecological assessment and ecosystem function in the context of the WFD. Currently the library is directly accessible; a web page is under preparation.

European Environment Agency (EEA)
The EEA aims to support sustainable development and to help achieve significant and measurable improvement in Europe's environment through the provision of timely, targeted, relevant and reliable information to policy making agents and the public.

European exchange circle on flood forecasting (EXCIFF)
The European exchange circle on flood forecasting is a forum of Member States, Commission services and other institutions to exchange information and best practices in flood forecasting.

European Topic Centre on Water
EUs informasjonssenter om vann.

Eurostat water database

Eurostat water statistics

GEMStat
Database som inneholder data om overflatevann og grunnvann fra ner enn 1400 målestasjone rundt om i verden (mer enn 2 millioner registreringer og over 100 parametre) Databasen registreres av FN:s Global Environment Monitoring System ( GEMS ) Water Programme.

Global Groundwater Information System
Søkbar kart database om grunnvann i verden. Man kan søke etter grunnvannsakviferer med ulike egenskaper, grunnvannskvaliteter og grunnvannsmengder, anvendelse (drikkevann, jordbruk, industri), grunnvannsproblematikk og forvaltning av grunnvannsressursene. Databasen finnes hos den nederlandske International Groundwater Resources Assessment Centre.

Global Monitoring for Environment and Security (GMES)
GMES represents a concerted effort to bring data and information providers together with users, so they can better understand each other and make environmental and security-related information available to the people who need it through enhanced or new services.

Havs- og vattenmyndigheten (HaV) i Sverige (http://www.havochvatten.se/)    NY!
Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra en sammanhållen svensk politik för våra hav och vatten. Målet för havspolitik är att havet och dess naturresurser ska utnyttjas på ett hållbart sätt så att livet i vattnen bevaras.


International River Basins of the World
Register over internasjonale/grensekryssende vannområder i verden, avtaler på disse områdene med oversikt over risiko for konflikter som finnes. (Se Atlas of International Freshwater Agreements ) Inngår i Transboundary Freshwater Dispute Database, som publiseres av Oregon State University i samarbeid med bl.a. UNESCO, UNEP och FAO samt FN:s World Water Assessment Programme.

International Water organisation (IWA)

LakeNet
LakeNet er en søkbar database med fakta om verdens innsjøer. Støttes av et globalt, frivillig nettverk av personer og organisasjoner under mottoet "Protecting and restoring the health of lakes throughout the world". Her kan man finne kart over innsjøer i ulike land og regioner.

Large Marine Ecosystems of the World
Prosjektet Large Marine Ecosystems of the World (LME) gir en beskrivelse av 64 fortrinnsvis kystnære havområder (LME-komponenter, d.v.s. områder med sammenhengende økosystem).

Living Lakes

Internasjonalt nettverk som samarbeider for å bevare og restaurere innsjøer, våtmarker og deres avrenningsområder. De deltagende sjøene presenteres i mer detaljert.

Länsstyrelsen i Stockholms Län - Vattendirektivet

 

Miljøministeriet Danmark
Det danske miljøverndepartementet og deres sider om EUs vanndirektiv. Her kan man følge med på hva som skjer i Danmark på dette området.

Naturvårdsverket
Det svenske Naturvårdsverket har tilsvarende oppgaver i Sverige som Direktoratet for Naturforvaltning har i Norge når det gjelder vanndirektivet.

Scottish Environment Protection Agency (SEPA)

SEA-SEARCH
Europeisk meta database om havet. Bak databasen står 33 marine institutt og senter i 30 europeiske land.

Skov- og naturstyrelsen
Skov- og Naturstyrelsen er en del af det danske Miljøministeriet. Styrelsen beskæftiger sig med opgaver inden for bl.a. konkret naturforvaltning, danske nationalparker, friluftsliv og skovbrug samt driften af Miljøministeriets ca. 200.000 ha skov- og naturarealer. Vores hovedinteressenter er borgere, lodsejere, grønne organisationer og erhvervsorganisationer.

State of the Environment Reporting Information System
Oversikt over tilgjengelige nasjonale miljøtilstandsrapporter i hele Europa, søkbart per land og per biogeografisk region. Hver landportefølge gir lenker til rapporter på det nasjonale språket.

UN Atlas of the Oceans
Nettportal sammensatt av ulike FN-organisasjoner og US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), World Resources Insitute (WRI), National Geographic, World Ocean Observatory m.fl. Formålet er å tilby et informasjonssystem for beslutningstakere, studenter og andre som ønsker å lære mer om verdens havområder. Informasjon kan søkes gjennom ulike innganger: fakta om havområdene, utnyttelse av havområdene, ulike spørsmål samt informasjon sortert etter geografisk område.

Vattenmyndigheterna
Nettsidene til de fem svenske vattenmyndighetene. Siden erstatter vattenportalen som ikke eksisterer lengre.

VISS - Vatteninformasjonssystem for Sverige
Dette er den tilsvarende svenske versjonen av Vann-Nett.

Waterbase
Database hos Europeiske miljøbyrået EEA med oversikt over Europas vannressurser: status, kvalitet og kvantitet.

WaterWise

WISE – Water Information System for Europe
Informasjonssystem for vann i Europa.

World Lake Database

Søkbar database med fakta om verdens innsjøer. International Lake Environment Committee Foundation startet som en internasjonal frivillig organisasjon støttet av Japans regjering.
De arbeider under mottoet "Promoting Sustainable Management of the World's Lakes and Reservoirs".

Savner du en lenke eller har du funnet en lenke som ikke fungerer? Send oss en e-post til vannportalen@dirnat.no

Hopp til menyen Hopp til innhold