gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Forskningsdag 26.mars

Foredragsholder
 Presentasjon
Line Fjellvær, Miljødirektoratet Velkommen
Sissel Brit Ranneklev, Norsk vannforening Sammen for vannet
Dag Olav Hessen,
Universitetet i Oslo
Klima, land og vann – om hvordan ting henger sammen
Hege Hisdal, NVE Vannføring, flom og tørke i Norge – ser vi effekten av klimaendringer?
Kjell Magnus Norderhaug,
Havforskningsinstituttet
Effekter av klimaendringer i kystøkosystemene
Martin Svenning, NINA Vil et varmere og våtere Arktis forverre livsgrunnlaget
for Svalbardrøya?
Anne Lyche Solheim, NIVA Første overblikk over økologien til de store innsjøene i
Norge – overvåkingsprogrammet ØKOSTOR
Eva Skarbøvik, NIBIO Blir vannkvaliteten i elver og bekker bedre?
Eksempler fra Elvetilførselsprogrammet, JOVA og utvalgte tiltaksovervåkingsprogram
Torbjørn Ekrem, NTNU Kan vi bruke DNA-teknologi til biologisk overvåking
i vann?
Anna Birgitta Ledang og
Kai Sørensen, NIVA
Satellitt-data til å overvåke økologisk tilstand i kystvann og innsjøer
Pawel Rostkowski, NILU Overvåking av miljøgifter – non-target screening,
effektbaserte metoder
Ulrich Pulg, NORCE LFI Hydromorfologi i norske elver - hvordan våre vassdrag ble dannet og hva det betyr for elveøkologien
Atle Harby, SINTEF Hydromorfologiske endringer i elver – forslag til
klassifiseringssystem
Morten Jartun, NIVA Plast, gummi og malingsrester – mikroplast i Mjøsa

 

Postersesjon

Foredragsholder Presentasjon
Bjørn Walseng og Thomas  C. Jensen, NINA Introdusert sørv: En katastrofe eller kun til irritasjon ?
Ingeborg Helland, NINA Hvordan stoppe spredning av fremmede arter
Ann Kristin Schartau, NINA Littorale invertebrater i store innsjøer  - hvordan håndtere romlig variasjon
Therese Fosholt Moe, NIVA Økologiske effekter av partikkelavrenning: Britisk indeks viser gode resultater i Norge
Thomas C. Jensen, NINA Konsekvenser av økte gåsebestander i Arktis; næringsanrikning og endret biomangfold i ferskvann
Gunnhild Riise, NMBU Kobling mellom økt innsjøfarge og jern
Anja Celine Winger, Forskningsrådet Applikasjon for beregning av innblandingssoner
Peggy Zinke, NTNU Grunnkurs vassdrags- og våtmarksrestaurering
Publisert: 15. april 2019 Sist oppdatert: 16. april 2019