gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nasjonal Vannmiljøkonferanse 2012

Nasjonal Vannmiljøkonferanse er en fellesarena for alle interesser knyttet til bruk, vern og forvaltning av kystvann, grunnvann, elver og innsjøer. Målet med konferansen er overføring av kunnskap og erfaringer om både vannmiljø, miljøtiltak og organisering av arbeidet. Det ble også fokus på planlegging, prioritering, involvering og ansvar ift både aktørene som bruker og påvirker vann og myndighetene som er involvert i lokal og regional forvaltning av vann.

Konferansen ble arrangert 27.-28. mars 2012. Prioriterte tema for konferansen var: 

”Status og milepæler i vannforskriften”
Hva foregår i vannregionene og vannområdene i tiden fremover, og hvordan skal de ulike aktørene medvirke? Temaet belyses også med eksempel fra Sverige, men alle presentasjoner vil ha spesiell fokus årene 2012 og 2013.

”Helsesjekk av alt vann”
Hvordan står det til med miljøtilstanden i norske vassdrag, grunnvann og kystområder? Dette handler om den store jobben som pågår for å sjekke ut hvilke vannforekomster som trenger tiltak for å sikre godt nok vannmiljø. Hvor er påvirkningene for store eller går i feil retning? Hva er de mest vesentlige vannforvaltningsspørsmålene i hver vannregion?

”Behandling for friskere vann”
Miljøtiltak er en samlebetegnelse på flere typer tiltak med mål om å forbedre, beskytte eller gjenopprette vannmiljøet. Hva bidrar de forskjellige sektorene med for å følge opp de vedtatte tiltaksplanene? Hva slags verktøy og virkemidler bruker sektorene og myndighetene i tiltaksgjennomføringen?

”Samarbeid og dialog”
Hvordan samarbeide for å komme frem til en felles forståelse av kunnskapsgrunnlaget og prioritere hva som er de viktigste utfordringene går som en rød tråd gjennom konferansen. Dette er et viktig år for alle som ønsker å delta og påvirke arbeidet med helhetlig vannforvaltning. Utarbeidelsen av oversikten over vesentlige vannforvaltningsspørsmål i hver vannregion er et viktig grunnlag for forvaltningsplanarbeidet med miljømål og tiltak som starter neste år. Ønsker man å virkelig påvirke prioriteringen av regionale og lokale utfordringer er det lurt å bli involvert så tidlig som mulig.


Om "førkonferansen" Forskning for vannforvaltningen
I forkant av Nasjonal Vannmiljøkonferanse 2012 arrangerte vi 26.mars også konferansen Forskning for vannforvaltningen. Med denne konferansen ønsket vi å:
• Synliggjøre nytteverdien av relevant forskning i vannforvaltningen
• Overføre kunnskap mellom forskningsmiljøene og forvaltningen
•Styrke kunnskapsgrunnlaget for å kunne ta de rette beslutningene
• Øke og spre tilstrekkelig og helhetlig kompetanse

 

Presentasjoner fra Nasjonal vannmiljøkonferanse

Presentasjoner fra Forskning for vannforvaltningen