gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Direktoratet for naturforvaltning samordner for bedre vannmiljø

Vannmiljøforvaltningen i Norge skal bli mer helhetlig og kunnskapsbasert. Vannforskriften, som gjelder både ferskvann, kystvann og grunnvann, trådte i kraft fra årsskiftet. Fra 1. august 2007 har Direktoratet for naturforvaltning (DN) overtatt samordningsansvaret for gjennomføringen på direktoratsnivå. DN skal legge til rette for at alt norsk vann får så god miljøtilstand som mulig. Målet er å sikre et godt og ryddig samarbeid mellom alle som bruker og påvirker vann.

Kunnskap er nøkkelen.

For å sikre et best mulig grunnlag for beslutninger skal tilstanden i alle landets vannforekomster kartlegges. Det skal på plass overvåkning som kan fortelle hva som skjer med vannmiljøet over tid. En av de største utfordringene å lage et opplegg for ”klassifisering” av miljøtilstanden. Klassifisering er en metode for å gruppere vannforekomstene, slik at vi kan ”friskmelde” gode vannforekomster og samtidig prioritere innsatsen der det trenges mest.
 

Samordning gir helhetlige løsninger 

Det er et viktig mål med Vannforskriften å få alle som bruker og påvirker vann til å trekke sammen i arbeidet med å utvikle forvaltningsplaner med klare miljømål. Når vi får bedre kunnskap om den virkelige miljøtilstanden kan vi fokusere kreftene på å samordne tiltakene i stedet for å diskutere hvordan tilstanden egentlig er. Når en forvaltingsplan foreligger, er målet at det også skal bli enklere å vurdere konkrete enkeltspørsmål om bruk og påvirkning av vannet.  
 

Dårlig vannmiljø skal forbedres

Når kunnskapen er på plass, skal alle som bruker og påvirker vannet sammen finne fram til hva som må gjøres for å nå miljømålene. I vannforekomster hvor miljøtilstanden er god, skal forvaltningsplanene sikre at situasjonen opprettholdes. I vannforekomster der miljøtilstanden er dårlig, skal forvaltningsplanene omfatte tiltak for å få den bedre. Vannforskriften bygger på EUs Vanndirektiv, og DN får nå hovedansvaret med å rapportere resultatene fra arbeidet til Brussel innen de tidsfristene som gjelder for hele EØS-området.

 

Tilrettelegging

Som oppfølging av Vannforskriften etableres det i år samarbeidsutvalg i hver av 9 de vannregionene i Norge. En viktig oppgave for DN blir å legge til rette for alt arbeidet som skal gjøres i vannregionene, og lokalt for hver vannforekomst. Det blir derfor høyt fokus på opplæring og veiledning, samt utvikling og formidling av verktøy og gode eksempler fra inn- og utland. På vannportalen.no legges det fortløpende ut informasjon og veiledning som skal bidra til det felles målet om godt vannmiljø. 
 

Kontaktperson:

 Anders Iversen, prosjektleder

Publisert: 16. august 2007 Sist oppdatert: 06. april 2015