gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Stort sett god tilstand i norske vassdrag

Åtte vannområder i Norge, som består av mange hundre elver, bekker, innsjøer, fjorder, kystområder og grunnvannsforekomster, er karakterisert. De fleste vannforekomstene i de kartlagte områdene har god miljøtilstand.

Dagsavisen hadde 4. mars et oppslag om at syv av åtte vassdrag ikke vil klare kravene i EUs rammedirektiv for vann. Dette kan gi et feil bilde av miljøtilstanden i norske vassdrag, hvordan direktivet virker og mulighetene for å innfri kravene. Bakgrunnen for artikkelen er resultatene av et karakteriseringsarbeid av åtte vannområder.

Misvisende om direktivet
Direktivets mål skal nås innen 2015. Norge har dermed god tid til å gjennomføre ytterligere miljøtiltak der det er behov for det. Hensikten med den karakteriseringen som nå gjøres, er nettopp å identifisere vannforekomster hvor det er behov for ytterligere tiltak. Arbeidet med tiltakene vil iverksettes gjennom tiltaksprogrammer. Fram til 2009 skal det planlegges, videre mot 2012 skal tiltakene iverksettes, og fram mot 2015 vil vi oppleve full effekt av miljøtiltakene.

Store deler av områdene oppfyller målene allerede
De åtte vannområdene består av mer enn 600 vannforekomster. Det er riktig at bare ett vannområdene (Hitra) har god status for samtlige vannforekomster. For de øvrige sju vannområdene er om lag 400 vannforekomster i god tilstand, drøyt 100 er såkalt sterkt modifiserte og dermed unntatt for målet om god tilstand, mens ca 100 vil ha moderat eller dårlig tilstand dersom ikke nye tiltak gjennomføres.

I enkelte av vannområdene er lokale/regionale myndigheter og brukerinteresser allerede i gang med å planlegge og å gjennomføre tiltak. Dette gjelder blant annet i Haldenvassdraget og i Numedalslågen.

Et vannområde består av nedbørfeltet til ett eller flere vassdrag, grunnvannet og kystområdene utenfor. Ett vannområde består av hundrevis – i enkelte tilfeller tusenvis – av vannforekomster, det vil si elvestrekninger, innsjøer, grunnvannsmagasiner, fjorder og så videre.

 

Publisert: 06. mars 2006 Sist oppdatert: 03. desember 2014