gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet

Kompetansebehovet for gjennomføring av vanndirektivet de nærmeste årene er anslagsvis 400 masterkandidater og 80 PhD kandidater. Det er også behov for etterutdanning. Utdanningskapasiteten i dag er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet, særlig innen fagområdene limnologi/ferskvannsøkologi og naturforvaltning. Tiltak for å øke utdanningskapasiteten innen disse fagområdene er nødvendig, og bør iverksettes så snart som mulig.

Last ned CIENS-rapport 1-2009:
Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet

Rapport om FoU behov ved gjennomføringen av vannforskriften. Rapporten er bestilt av Miljøverndepartementet og gir en oversikt over status og –behov for kunnskap og kompetanse for gjennomføring av vanndirektivet i Norge.

FoU-behovene er gruppert innen følgende tema:
• Effekter av klimaendringer på belastninger, naturtilstand og terskler (miljømål)
• Tallfesting av belastninger fra ulike kilder/sektorer
• Dose-respons-modeller, naturtilstand og klassifisering, validering og videreutvikling
• Overvåkingsdesign og –teknologi
• Optimalisering av tiltak, kost-nytte, nedbørfeltmodeller, 
• Kombinasjon av tekniske, økonomiske og juridiske virkemidler for gjennomføring av tiltak
• Vurdering av organisasjonsmodeller for utarbeiding og gjennomføring av forvaltningsplaner 

Totalt sett er kunnskapsbehovene såpass omfattende at en opptrapping av finansieringen vil være nødvendig. Tett kontakt mellom forskning og forvaltning er nødvendig for å sikre at gjennomføringen av vanndirektivet blir kunnskapsbasert. 

Publisert: 15. juni 2009 Sist oppdatert: 11. april 2015