gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Europeisk regelverk om vann – fungerer det?

- Du kan si din mening i europeisk høring. EU-kommisjonen har satt i gang et arbeid for å sjekke om europeisk regelverk gir resultater på en effektiv og tydelig måte («smart regulation»). Man ønsker også å avdekke eventuelle huller og behov for forbedringer av regelverket. Et av temaene som gjennomgås er regelverk knyttet til vann (vanndirektivet, grunnvannsdirektivet, avløpsdirektivet, nitratdirektivet, flomdirektivet etc.). Resultatet av gjennomgangen skal bl.a. være et nytt strategidokument ”A blueprint for Europes water” som skal være klart i løpet av 2012.

eu_draape_logoVurderingen vil bl.a. ta utgangspunkt i en «helsesjekk» («fitness check») av hvordan det står til med det europeiske vannregelverket. Som del av arbeidet har kommisjonen gitt en gruppe konsulenter i oppgave å utarbeide en underlagsrapport: Support for fitness check Water Policy”.

Det er nå iverksatt offentlig høring av denne underlagsrapporten i EU. Norge har gjennomført hoveddelen av europeisk regelverk for vann, og norske interessenter kan derfor også gi innspill i høringen.

Viktige tema som diskuteres i underlagsrapporten er f.eks.:

  • Relevans (relevance): svarer dagens regelverk og virkemidler på utfordringene i vannforvaltningen, herunder å opprettholde eller nå god status?
  • Enhetlighet (coherence): trekker vanndirektivet og annet EU-regelverk mot samme mål?
  • Måloppnåelse (effectiveness): har man nådd (del-) målene så langt?
  • Effektivitet (efficiency):jobbes det effektivt og smart, med tilstrekkelige ressurser og uten for stor administrativ byrde?

Norske interessenter kan delta i høringen via nettsiden (Nettsiden er ikke lenger aktiv) som har et elektronisk skjema for å besvare høringsspørsmål og skrive innspill og kommentarer. Nettsiden er på engelsk. Høringen pågår til 28. februar.

Underlagsrapporten som høres: Support for fitness check Water Policy”.

Nettside for å svare på høringsspørsmål og gi kommentarer: Nettsiden er ikke lenger aktiv

Publisert: 10. januar 2012 Sist oppdatert: 11. april 2015