gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hva er de mest følsomme bioindikatorene/kvalitetselementene?

I samband med tiltaksretta overvåking har vi brukt begrepet «mest følsomme kvalitetselement». Dette har samanheng med at ulike kvalitetselement vil reagere ulikt på ulike påvirkningstypar. I tiltaksorientert overvåking vil det derfor ikkje vere hensiktsmessig å overvåke kvalitetselement som ikkje responderer på den aktuelle påvirkninga.

I tabellene under finst lister over det eller dei mest følsomme kvalitetselement for ulike vannkategoriar og påvirkningstypar. Dersom påvirkningstypen er kjent kan ein ved planlegging av tiltaksretta overvåking legge opp til overvåking av bare det eller dei mest følsomme kvalitetselement. Ver merksam på at denne lista vil bli oppdatert i samband med revisjon av klassifiseringsveileder, som kan medføre endringar.

Tabell 1: Innsjøer – mest følsomme kvalitetselement

Bioindikator

Eutrofiering

Forsuring

Fysiske inngrep

Planteplankton

+++

Vannplanter

+++

+++

Bunnfauna

+++

Fisk

+++

+++Tabell 2: Elver – mest følsomme kvalitetselement

Bioindikator

Eutrofiering

Organisk
belastning

Forsuring

Fysiske inngrep

Begroingsalger

+++

(++?)

+++

Bunnfauna

(+++)

+++

+++

++?

Fisk

+++

+++Tabell 3: Kystvann – mest følsomme kvalitetselement

Påvirkningstype

Mest følsomme kvalitetselement

Forurensing

Eutrofiering

Makroalger/planteplankton?

Organisk belastning

Bløtbunnsfauna

Miljøgifter

Morfologiske endringer

Nedslamming/sedimentering

Makroalger, ålegress

Dumping/fylling av masse

Bløtbunnsfauna

Endring i strandlinje

Makroalger, ålegress

Reduksjon i arealer for leveområder

Bløtbunn/ålegress/makroalger

Biologiske belastninger

Kongekrabbe

Bløtbunnsfauna

Japansk sjølyng, japansk drivtang

Makroalger


Tabell 4: Kystvann – eksempel ved mangelfulle data

Belastning

Miljøeffekt

Mulige data kilder

Forurensing

Eutrofiering

Oksygen
Næringssalter
Siktedyp

Organisk belastning

Oksygen
Næringssalter
Siktedyp
MOM/bunn undersøkelser
Bunnfaunaindekser (H’, ES100, ISI, AMBI, NQI1, NQI2)

Miljøgifter

Morfologiske endringer

Nedslamming/sedimentering

Siktedyp
MOM/bunn undersøkelser
Bunnfaunaindekser (H’, ES100, ISI, AMBI, NQI1, NQI2)

Dumping/fylling av masse

Siktedyp
MOM/bunn undersøkelser
Visuell endring
Bunnfaunaindekser (H’, ES100, ISI, AMBI, NQI1, NQI2)

Endring i strandlinje

Visuell endring

Reduksjon i arealer for leveområder

Visuell endring
MOM/bunn undersøkelser
Bunnfaunaindekser (H’, ES100, ISI, AMBI, NQI1, NQI2)

Biologiske belastninger

Kongekrabbe

Fangsttall og statistikk
Info fra lokale fiskere
MOM/bunn undersøkelser
Bunnfaunaindekser (H’, ES100, ISI, AMBI, NQI1, NQI2)

Japansk sjølyng, japansk drivtang

Visuell endring
Info fra lokale fiskere

Bruk av bunnredskaper (høsting)

Fangsttall og statistikk
Info fra lokale fiskere

Publisert: 24. mai 2012 Sist oppdatert: 19. juni 2015