gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Milepæler i 2012

I 2012 skal vi passere flere viktige milepæler på veien mot et friskere, mer levende og giftfritt vannmiljø. Hele veien vil sektorsamarbeid, medvirkning og informasjon være viktig for å lykkes.

Gjennomføring av vedtatte planer
I slutten av 2009 ble 11 vannforvaltningsplaner for 29 vannområder vedtatt. Godkjenning ved Kongelig Resolusjon fulgte i juni 2010, og gjennomføringen av planene med tilhørende tiltaksprogram bør nå være godt i gang. Nye tiltak skal være igangsatt senest 3 år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt. Vedtak om gjennomføring av enkelttiltakene i tiltaksprogrammet skal treffes av ansvarlig myndighet etter relevant lovgivning, men det er vannregionmyndighetens oppgave å etterspørre og ha oversikt over gjennomførte og ikke gjennomførte tiltak i sektorene og i kommunene. Norge skal rapportere status for igangsatte tiltak ved utgangen av året, og vannregionmyndighetene vil derfor i løpet av høsten 2012 bli bedt om å fremskaffe en oversikt over miljøtiltak som er eller forventes igangsatt innen utgangen av året. Vannregionmyndighetene må derfor forberede en rapportering fra alle sektorer tidlig på høsten.

Karakterisering og risikovurdering av alle vannforekomster
I arbeidet fram mot de komplette regionale vannforvaltningsplanene som skal vedtas i 2015 vil det viktigste arbeidet våren 2012 være å fullføre karakteriseringen av vannforekomstene. Tre forhold vil være avgjørende for å lykkes med dette: god dialog med alle relevante sektormyndigheter som har både rett og plikt til å delta med den kunnskapen de besitter innenfor sitt virkeområde, god dialog med kommunene som er myndighet for bl.a. vann og avløp, forurensing, landbruk, friluftsliv og arealbruk, og ikke minst deltakelse fra næringsliv, organisasjoner og lokalbefolkning som kan sitte på lokal, historisk og erfaringsbasert kunnskap som ikke finnes i myndighetenes baser.

Der hvor det er ansatt prosjektledere i vannområdene vil disse være en viktig ressurs i arbeidet med å innhente informasjon. FM vil ha en nøkkelrolle som miljøfaglig rådgiver i arbeidet på tvers av vannområdene, og skal bidra til at alle data blir tilgjengelige for Vann-nett Alle sektormyndigheter har både rett og plikt til å delta innenfor sitt virkeområde. Vannregionutvalget skal holdes regelmessig informert om det miljøfaglige arbeidet som gjøres i hvert vannområde, slik at det så langt som mulig kan enes om et felles beslutningsgrunnlag for det videre planarebidet.

Høring av «vesentlige vannforvaltningsspørsmål»
Våren 2012 skal vannregionmyndigheten utarbeide høringsdokument om vesentlige vannforvaltningsspørsmål – et dokument som skal beskrive de viktigste utfordringene, de største påvirkningene på vannmiljøet, og hvilke vannforekomster som er i risiko for å ikke oppnå eller opprettholde god/svært god miljøtilstand i 2021. Medvirkning fra regional referansegruppe og andre interessenter må skje alt under arbeidet med dokumentet, slik at viktige brukermål også kommer inn som grunnlag for prioriteringene. Fristene i vannforskriften er slik at aktørene som har oppgaver regionalt må finne fram til en fornuftig samhandling, f.eks. med oppstart av utarbeidelsen av høringsdokumentet parallelt med innfasingen av karakteriseringsresultatene.

Høringen fra 1. juli vil bidra til å synliggjøre hvilke mål man bør prioritere å jobbe med i det videre planarbeidet som bl.a. omfatter fastsettelse av miljømål og unntak, samt arbeidet med tiltaksanalyser som skal startes opp i vannområdene og avsluttes i 2013. I gjennomføringen av høringen vil det være viktig med aktive informasjons- og høringstiltak, slik at alle interessenter får kjennskap til arbeidet og kan bidra med synspunkter.

Våren 2012 skal vannregionmyndigheten utarbeide høringsdokument om vesentlige vannforvaltningsspørsmål – et dokument som skal beskrive de viktigste utfordringene, de største påvirkningene på vannmiljøet, og hvilke vannforekomster som er i risiko for å ikke oppnå eller opprettholde god/svært god miljøtilstand i 2021. Medvirkning fra regional referansegruppe og andre interessenter må skje alt under arbeidet med dokumentet, slik at viktige brukermål også kommer inn som grunnlag for prioriteringene. Fristene i vannforskriften er slik at aktørene som har oppgaver regionalt må finne fram til en fornuftig samhandling, f.eks. med oppstart av utarbeidelsen av høringsdokumentet parallelt med innfasingen av karakteriseringsresultatene.Høringen fra 1. juli vil bidra til å synliggjøre hvilke mål man bør prioritere å jobbe med i det videre planarbeidet som bl.a. omfatter fastsettelse av miljømål og unntak, samt arbeidet med tiltaksanalyser som skal startes opp i vannområdene og avsluttes i 2013. I gjennomføringen av høringen vil det være viktig med aktive informasjons- og høringstiltak, slik at alle interessenter får kjennskap til arbeidet og kan bidra med synspunkter.

Overvåking og miljøtilstand
Høsten 2012 vil et viktig videre skritt vært at arbeidet med å fastsette regionale overvåkingsprogrammer skal avsluttes, og overvåkingen skal også igangsettes så langt som tid og ressurser tillater. I tillegg skal det arbeides med å ta klassifiseringssystemet for miljøtilstand mer i bruk, for å styrke beslutningsgrunnlaget for arbeidet med å sette miljømål og unntak. I begge disse oppgavene vil FM vil ha en nøkkelrolle som miljøfaglig rådgiver i arbeidet på tvers av vannområdene, men alle sektormyndigheter har både rett og plikt til å delta innenfor sitt virkeområde.

Høsten 2012 vil et viktig videre skritt vært at arbeidet med å fastsette regionale overvåkingsprogrammer skal avsluttes, og overvåkingen skal også igangsettes så langt som tid og ressurser tillater. I tillegg skal det arbeides med å ta klassifiseringssystemet for miljøtilstand mer i bruk, for å styrke beslutningsgrunnlaget for arbeidet med å sette miljømål og unntak. I begge disse oppgavene vil FM vil ha en nøkkelrolle som miljøfaglig rådgiver i arbeidet på tvers av vannområdene, men alle sektormyndigheter har både rett og plikt til å delta innenfor sitt virkeområde.

Publisert: 02. januar 2012 Sist oppdatert: 23. januar 2015