gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Miljøtilstand og datakvalitet - visning i Vann-Nett

Norge har et svært stort antall vannforekomster, pr. i dag ca 22 000. Det er ikke realistisk å forvente at vi vil få gode overvåkingsdata fra en stor andel av disse i overskuelig framtid. Det betyr at miljøtilstand i mange tilfeller må fastsettes uten tilstrekkelige overvåkingsdata.

I vedlegg II til vannforskriften, pkt. 1.4 står det at opplysningene innsamlet gjennom karakteriseringen, ”… og eventuelle andre opplysninger skal brukes, herunder eksisterende miljøovervåkingsdata, til å vurdere risikoen for at forekomster av overflatevann innen vannregionen ikke oppfyller miljømålene.”

Det som kreves er altså at alle tilgjengelige og relevante opplysninger om vannforekomsten (miljøforhold, påvirkningene m.v.) skal brukes for å vurdere dagens tilstand. Kan ikke tilstanden dokumenteres vitenskapelig gjennom overvåkingsdata, må alle tilgjengelige opplysninger legges til grunn for en faglig ekspertvurdering. I Karakteriseringsveilederen (kap 6) finnes råd og anbefalinger om en forenklet tilstandsvurdering når tilgangen på data fra en vannforekomst er begrenset.

Mye godt karakteriseringsarbeid kan altså gjøres på grunnlag av opplysninger og kunnskap som alt finnes. Det er likevel viktig å minne om at kravet til data, i første rekke biologiske data, som skal ligge til grunn for våre framtidige rapporteringer til EU vil være svært krevende i forhold til datatilfanget vi har i dag. For å sikre et bedre datagrunnlag må det derfor være en prioritert oppgave å få gjennomført tiltaksorientert overvåking i de vannforekomstene der en forenklet tilstandsvurdering har konkludert med risiko for ikke å nå miljømålene.


Visning av miljøtilstand i faktaarkene i Vann-Nett

Med bakgrunn i bl.a. rapporteringskravene til EU må vi understreke behovet for gode biologiske data. Vi her derfor sett det som viktig at kvaliteten på datagrunnlaget for tilstandsvurderingen kommer klart fram i Vann-Nett. Dette gjøres ved å angi «pålitelighetsgrad». Når miljøtilstand settes for en vannforekomst i Vann-Nett skal pålitelighetsgrad settes til høy, middels eller lav, avhengig av datakvaliteten.

Når pålitelighetsgraden er angitt som middels eller liten vil miljøtilstanden benevnes som «antatt god tilstand», «antatt moderat tilstand» osv i Vann-Nett, som er en nyutviklet funksjon basert på tilbakemeldinger fra brukere under karakteriseringssamlingen i månedskiftet januar/februar. Tilsvarende vil fargeangivelsen for miljøtilstanden i slike tilfeller få en gråtone, f.eks. grålig grønn for antatt god tilstand (figur 2 nedenfor).  Ved en samla framstilling av miljøtilstanden i hele landet eller for et område vil det dermed gå tydelig fram hvor stor andel av vannforekomstene som har miljøtilstand som er fastsatt med middels eller lav pålitelighetsgrad.

Figur 2: Ny visning av miljøtilstand i faktaarkene i Vann-Nett der en skiller mellom vannforekomster hvor en har tilstrekkelig datagrunnlag for å klassifisere og vannforekomster hvor miljøtilstanden er satt på bakgrunn av en faglig ekspertvurdering.

 

Miljotilstand_og_datakvalitet_BW3wn.pdf

Publisert: 11. mai 2012 Sist oppdatert: 19. juni 2015