gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Mer innsats må til for vannmiljøet i Europa

EU-kommisjonen har utarbeidet en rapport om status for gjennomføringen av vanndirektivet i Europa. Det er lagt ned en betydelig innsats i utarbeidelsen av vannforvaltningsplanene i Europa, og vi har nå bedre kunnskapsgrunnlag om tilstand og påvirkninger på vannmiljøet enn noen gang tidligere. Hovedkonklusjonen er at en mer besluttsom innsats må til dersom man skal nå miljømålene i tide.

Vurderingen av hvert enkelt land ligger som vedlegg til rapporten, se vurderingen av Norge.

Denne rapporten til Parlamentet og Rådet er en viktig milepæl som ble fastsatt som en del av den overordnede framdriftsplanen for vanndirektivet da det ble vedtatt i år 2000. Rapporten er basert på vurderingen av de første vannforvaltningsplanene fra 2009 i EU-landene og Norge.

Rapporten beskriver bl.a. at andelen overflatevann med god økologisk tilstand vil øke fra 43 % i 2009 til 53 % i 2015 Europa sett under ett dersom planene gjennomføres som forutsatt. Det betyr at unntak som f.eks. tidsutsettelse er brukt i betydelig omfang, og at mye arbeid gjenstår i de kommende gjennomføringene av rullerte planer fram mot 2021 og 2027. Det er betydelige mangler i overvåkingen av vannmiljøets tilstand i mange land, og klassifiseringssystemene er fremdeles ufullstendige.

Kommisjonens generelle anbefalinger til landene omfatter blant annet (ikke en fullstendig gjengivelse):

  • Evaluere hva som har hindret gjennomføring i første runde, slik at hindringene kan overvinnes i neste runde.
  • Videreutvikle overvåking og klassifisering slik at man oppnår sikre og fullstendige oversikter over miljøtilstanden som grunnlag for reviderte planer.
  • Beskrive kostander og ansvar for tiltak i tiltaksprogrammene, og samordne dette med beslutninger om finansiering av tiltakene.
  • Bruke miljøtilpasset vannføring for å sikre god økologisk status.
  • Bruke vannforvaltningsplanene som ramme for næringsutvikling knyttet til vann.
  • Forbedre kost-nytte vurderingene.
  • Ta i bruk vurderinger av klimaendring i arbeidet med vannforvaltningsplanene.
  • Konsolidere den samordnede vannforvaltningen.
  • Sikre bred medvirkning helt fra starten av gjennomføringsperioden.

Les hele: Report on the implementation of the Water Framework Directive: River Basin Management Plans

Les mer om EU-kommisjonens rapport om gjennomføringen av vanndirektivet, og den landspesifikke vurderingen av Norge: http://ec.europa.eu/environment/archives/water/implrep2007/index_en.htm


(15.11.2012)

Publisert: 15. november 2012 Sist oppdatert: 01. oktober 2014