gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Snart tid for rapportering av status for tiltak

Vannregionmyndigheten får nå tilsendt oppdrag og rapporteringsskjema som skal benyttes til innrapportering av status for gjennomføring av tiltak i vedtatt regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften. Skjemaet skal fylles ut av Vannregionmyndigheten og relevante sektormyndigheter, og returneres til Direktoratet for naturforvaltning senest 15. oktober 2012.

I tråd med vannforskriften § 25 skal tiltakene være operative senest tre år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt, dvs. innen utgangen av 2012. Norge skal gi en samlet, nasjonal midtveisrapportering til EFTAs overvåkingsorgan ESA i desember 2012.

 

Vannregionmyndighetene skal benytte vedlagte skjema til å rapportere status for tiltak som er gjennomført, pågår, er planlagt igangsatt, eller besluttet igangsatt men ikke startet ennå. Tiltak forslått av alle relevante sektormyndigheter skal inngå i oversikten. Hensikten med tiltakene skal være å beskytte, forbedre og gjenopprette miljøtilstanden, i tråd med miljømålene som følger av vannforskriftens §§ 4-13.Miljømålene for den enkelte vannforekomst fremgår av de regionale vannforvaltningsplanene med tilhørende tiltaksprogrammer som ble vedtatt av fylkestingene ved utgangen av 2010. Forvaltningsplanene med oppsummering av tiltaksprogrammene ble godkjent ved kongelige resolusjoner i juni 2010, og skal ligge til grunn for de ulike sektormyndighetenes planlegging og virksomhet i vannregionen. I tråd med vannforskriften § 25 skal tiltakene være operative senest tre år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt, dvs. innen utgangen av 2012.

Last ned skjema for tiltaksrapportering 2012 (Excel)

Hensikten med å rapportere status for gjennomføring av tiltak er at Norge skal gi en midtveisrapportering til ESA i desember 2012. Skjemaet omfatter derfor bl.a. de opplysninger som trenges for å oppfylle Norges rapporteringsforpliktelser i henhold til Vanndirektivet, jf. vannforskriften § 32a. Dette oppdraget til vannregionmyndighetene er et pålegg i tråd med vannforskriften § 32a. Oppdraget med å administrere innrapporteringen fra vannregionmyndighetene er delegert fra Miljøverndepartementet til Direktoratet for naturforvaltning. Det er viktig at alle vannregion- og sektormyndigheter følger opp sitt ansvar.

Klif leder arbeidsgruppen for tiltak under Direktoratsgruppen, og har bistått arbeidsgruppen for Vann-nett og rapporterings med å utarbeide et skjema for rapportering av status for gjennomføring av i vedtatte regionale tiltaksprogrammer etter vannforskriften. Skjemaet er presentert for Direktoratsgruppen i møte 25.april 2012, der det enstemmig ble vedtatt at det skal tas i bruk.

Nærmere om skjemaet
Skjema for utfylling av informasjon ligger nederst på denne siden (Excel). Skjemaet består av to deler. Den første delen skal fylles ut av Vannregionmyndigheten. I første kolonne skal planlagte tiltak, som hentes fra tiltaksprogram, eller nye tiltak foreslått av sektormyndigheter, fylles inn. Videre kan det velges mellom 4 hovedtyper påvirkning som tiltaket er rettet mot. Disse finnes i en nedtrekksmeny i skjemaet.  Videre skal vannområde og vannforekomstens id-nummer fylles inn. Ansvarlig myndighet fylles inn i tillegg til at ansvarlig tiltakshaver, evt. flere, fylles inn så langt det er mulig.

Når del 1 av skjemaet er ferdig utfylt, skal dette sendes de respektive sektormyndighetene for utfylling av del 2. Frist for å sende dette til alle berørte sektormyndigheter er 1. september 2012.

De respektive sektormyndighetene skal fylle inn i del 2 i skjemaet. Status for gjennomføring av tiltak pr. 31.12.12 skal fylles inn ved bruk av en nedtrekksmeny der det er 5 valgmuligheter. Kommentarer til tiltaksgjennomføringen skal fylles inn. Nærmere presisering av innholdet er gitt i merknad til kolonneteksten. Videre fylles det inn om tiltaket er utløst av vannforskriften. Dersom tiltaket er et grunnleggende tiltak, som er utløst av annet lovverk, settes det ikke kryss her. Da fylles neste kolonne inn med informasjon om benyttet lovverk. I neste kolonne skal det oppgis andre forhold dersom ikke tiltaket er utløst av regelverk.

I kolonnen for nøkkeltyper av tiltak kan det velges mellom 16 allerede definerte tiltakstyper i en egen nedtrekksmeny. Fyll bare ut dersom tiltaket passer inn under en av nøkkeltypene i nedtrekksmenyen. I neste kolonne må indikatorlisten i nedtrekksmenyen benyttes.  Kolonnen for påløpte tiltakskostnader bør kunne fylles inn ved å henvende seg til tiltakshaver. I den siste kolonnen skal det i korte trekk redegjøres for finansiering av tiltaket.

Vi foreslår at sektormyndighetene gis frist til 1. oktober 2012 for å returnere ferdig utfylt skjema til Vannregionmyndighetene.

Vannregionmyndighetene gis frist til 15.oktober med å sammenstille de ulike sektormyndighetenes bidrag, og oversende de ferdig utfylte skjemaene til DN.

Framdriftsplan:


Frister for å komme i mål med den nasjonale rapporteringen til ESA som skal være gjennomført innen utgangen av 2012:

  • DN sender ut rapporteringsskjemaet for utfylling til vannregionmyndighetene snarest, senest innen 1. juni 2012
  • Vannregionmyndigheten fyller ut første del av skjemaet, og sender det så til alle sektormyndighetene senest innen 1. september 2012
  • Sektormyndighetene gis frist til 1. oktober 2012 for å returnere ferdig utfylt skjema (andre del) til Vannregionmyndighetene.
  • Vannregionmyndighetene har frist til 15.oktober med å oversende de ferdig utfylte skjemaene til DN.
  • Direktoratene sammenstiller det som rapporteres inn fra vannregionene til en samlet nasjonal rapportering, og oversender til Miljøverndepartementet.
  • Miljøverndepartementet rapporterer til ESA på vegne av Norge.
Publisert: 24. mai 2012 Sist oppdatert: 16. juni 2015