gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål og fylkestingene

Det er ikke er noe formelt krav til at fylkestingene behandler «vesentlige vannforvaltningsspørsmål» verken før eller etter høringen av dokumentet. Direktoratet for naturforvaltning vil likevel anbefale at forankring til politisk nivå i vannregionene sikres ved at dokumentet går som orienteringssak til fylkestingene både ved høringens start og når innspill er oppsummert.

Planprosessen i vannforskriften er knyttet tett opp til plan- og bygningsloven (PBL). De regionale vannforvaltningsplanene (forvaltningsplanene som skal på høring i 2014) er regionale planer etter PBL. Planprogram og planforslag er to dokumenter som PBL krever, og vi følger derfor PBLs krav for begge dokumentene. Det følger av PBL at endelig planprogram skal fastsettes av planmyndigheten (PBL § 4-1), og regional plan vedtas av regional planmyndighet (PBL § 8-4).

Vannforskriftens § 28  forutsetter i tillegg at det skal utarbeides et midtveis dokument  «vesentlige vannforvaltningsspørsmål», som kommer i tillegg til vanlig planprosess etter PBL. Dette følger av krav i EUs vanndirektiv. Vanndirektivet forutsetter medvirkning og høring, men stiller ingen krav til fastsettelse eller vedtak av en endelig versjon av «vesentlige vannforvaltningsspørsmål». Dette skyldes at dokumentet ikke er et beslutningsdokument som legger faste føringer for verken planprosess eller endelig regional vannforvaltningsplan, men først og fremst et verktøy for å holde fokus og medvirkning levende i den lange planleggingsøvelsen, og et hjelpemiddel til å prioritere mellom vesentlige og uvesentlige spørsmål.

For så sikre forankringen til politisk nivå anbefaler vi at høringsdokumentet går som orienteringssak til fylkestingene ved høringens oppstart. Etter høring bør vannregionmyndigheten lage en oppsummering av innspillene, og dersom innspillene er av en slik karakter at de tilsier det, kan man også lage en revidert versjon av «vesentlige vannforvaltningsspørsmål». Resultatet av høringen bør også gå til fylkestinget som ny orienteringssak, for å sikre forankring av den videre planprosessen. Dokumentet «vesentlige vannforvaltningsspørsmål» og resultatet av høringen vil være et viktig underlagsdokument som bør være elektronisk tilgjengelig som vedlegg til regional vannforvaltningsplan som skal på høring i 2014.

Husk at vannforskriftens vedlegg VII pkt. 9 krever at den endelige, regionale vannforvaltningsplanen skal inneholde ”Et sammendrag av offentlig informasjons og høringstiltak som er truffet, resultatene av dem og endringer i planen som følge av dem”, dette inkluderer selvsagt høringen og innspillene til «vesentlige vannforvaltningsspørsmål». Veilederen om medvirkning og informasjon beskriver mer om dette.

Publisert: 24. mai 2012 Sist oppdatert: 16. juni 2015