gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Ugjødsla randsoner som tiltak

Jæren vannområde har fått utarbeidet et notat som gir en oversikt over vegetasjonssoner/ugjødsla randsoner langs vassdrag som tiltak for jordbruksavrenning. Notatet inneholder nyere referanse fra blant annet Norge og annen internasjonal litteratur. Notatet skal gi grunnlag for å identifisere kunnskapshull, og for å sette igang undersøkelser av etablerte randsoner på Jæren. Notatet vil være nyttig for andre vannområder.

Ugjødsla randsoner langs vassdrag er et av de anbefalte tiltakene mot avrenning fra jordbruksarealene på Jæren. Ugjødsla randsoner er et av flere tiltak som får støtte gjennom Regionalt miljøprogram i Rogaland (RMP). Hensikten er å begrense avrenning av næringsstoffer fra jordbruksareal til vassdrag.

Formålet med å få utarbeidet et notat om ugjødsla randsoner, har vært å få samlet eksisterende kunnskap om effekt av tiltaket, og identifisere kunnskapshull.

Det er gjennomført få undersøkelser i Norge på effekt av ugjødsla randsoner, og ingen foreløpig i Rogaland. De fleste undersøkelsene er gjennomført på Østlandet, og da på kornarealer. På Jæren er det i hovedsak grasarealer som dominerer, og det er behov for bedre dokumentasjon på faktisk effekt av tiltaket under de forutsetningene som produksjonen har på Jæren.

Prosjektet videreføres gjennom et forsøksprosjekt i høst. Dette innebærer at det tas jordprøver på flere lokaliteter med etablerte grasdekte randsoner. Jordprøver på selve produksjonsarealet sammenlignes med jordprøver tatt fra randsonen. Rapport vil foreligge i mars 2014.

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet (tidl. Klif).

Bioforsk: Ugjødslede randsoner / Vegetasjonssoner som rensetiltak for partikkel- og næringsavrenning langs vassdrag.

Publisert: 10. oktober 2013 Sist oppdatert: 16. juni 2015