gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Detaljeringsgrad og status

Presisering om regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer:

I forbindelse med den pågående høring og ferdigstillelse av regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer vil Miljødirektoratet presisere hva vannforskriften, kongelig resolusjon av juni 2010 og andre sentrale føringer sier om detaljeringsgrad av tiltak og kostnader, samt om dokumentenes status etter vedtak.

  • Dette er overordnede regionale planer, og ikke enkeltsaksbehandling av tiltak.
  • Tiltaksprogrammene skal kun inneholde forslag til typer av tiltak, og ikke ha et detaljeringsnivå som foregriper sektormyndighetenes påfølgende saksbehandling av det enkelte tiltak.
  • Tiltaksprogrammet skal kun inneholde et overslag over kostander, mens en mer konkret vurdering av fordeler og ulemper vil komme i sektormyndighetenes påfølgende saksbehandling av det enkelte tiltak.
  • Godkjente forvaltningsplaner skal legges til grunn for sektormyndighetenes arbeid, men vedtak om gjennomføring av enkelttiltak treffes først av ansvarlig myndighet i påfølgende saksbehandling etter relevant lovgivning.
  • Det er adgang til å fravike planene, men ved rullering av planen må det begrunnes hvorfor tiltak ikke er iverksatt.

Nedenfor har vi sammenstilt utdrag fra vannforskriften, kongelig resolusjon fra 2010, og føringer fra departementene som klargjør dette.

Om detaljeringsgrad av tiltak

Tiltaksprogrammet skal dessuten omfatte alle relevante typer av tiltak som i tillegg foreslås for å oppfylle miljømålene (Referanse: Vannforskriften § 25).

Vedtatt forvaltningsplan skal imidlertid ikke ha et slikt detaljeringsnivå at skjønnsrommet for sektormyndighetene for de enkelte tiltakene blir vesentlig redusert (Referanse: Kongelig resolusjon, juni 2010).

Om detaljeringsgrad av kostnader

Det skal foreligge overslag over kostnadene ved og angivelse av det rettslige grunnlaget for å gjennomføre de tiltak som inngår i tiltaksprogrammet (Referanse: Vannforskriften § 25).

Skillet mellom prioritering av vassdrag for revisjon i kategori 1.1 og 1.2 (i NVE og Miljødirektoratets revisjonsrapport 49:2013) representerer et eksempel på en overordnet nasjonal kost-nytte vurdering for planperioden (Referanse: Brev fra KLD og OED januar 2014, om Vannforvaltningsplaner i vassdrag med kraftproduksjon – nasjonale føringer).

I sektormyndighetenes saksbehandling vil det bli foretatt ytterligere avklaringer og konkrete vurderinger av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak før endelig beslutning om tiltaksgjennomføring blir tatt (Referanse: Kongelig resolusjon, juni 2010).

Om status etter vedtak

Godkjente forvaltningsplaner skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen, jf. plan- og bygningslovens § 8-2 (Referanse: Vannforskriften § 29).

Vedtak om gjennomføring av enkelttiltak som inngår i tiltaksprogrammet treffes av ansvarlig myndighet etter relevant lovgivning (Referanse: Vannforskriften § 25).

Godkjent regional plan vil inngå i grunnlaget for sektormyndighetenes saksbehandling. I sektormyndighetenes saksbehandling vil det bli foretatt ytterligere avklaringer og konkrete vurderinger av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak før endelig beslutning om tiltaksgjennomføring blir tatt. Her vil det også legges vekt på andre hensyn enn de som er vektlagt i planene. Sektormyndighetene har derfor adgang til å fatte vedtak som ikke er i samsvar med planen (Referanse: Kongelig resolusjon, juni 2010).

Dersom det i oppfølgingsarbeidet blir aktuelt å fravike forutsetningen i den godkjente planen, skal vedkommende myndighet sørge for at vannregionmyndigheter er informert. Årsaken til at planen er fraveket må beskrives ved rapportering av tiltaksgjennomføring og ved neste rullering av planen (Referanse: Kongelig resolusjon, juni 2010).

Den første rullering av den regionale vannforvaltningsplanen samt alle senere rulleringer skal dessuten omfatte: en begrunnelse for at eventuelle miljømål ikke er nådd, og et sammendrag av og en begrunnelse for at eventuelle tiltak i den tidligere versjonen av forvaltningsplanen ikke er iverksatt (Referanse: Vannforskriften, vedlegg VII B) .

Publisert: 16. april 2015 Sist oppdatert: 16. april 2015