gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Miljøtilstand til anadrome bestander i Norge

Miljødirektoratet oversendte 13. april del 1 av oppdraget til Klima og miljødepartementet om karakterisering av vannforekomster med anadrom fisk. I et 33 siders notat redegjør Miljødirektoratet for hvordan miljøtilstand for 242 anadrome vassdrag/delbestander, og beskriver datagrunnlaget og prinsipper brukt for å fastsette tilstanden i henhold til vannforskriften. Vassdragsvise lister er samtidig offentliggjort. For flere av disse vassdragene står den økologisk tilstanden som udefinert i Vann-nett.

Laksestim i elv Fotograf: Roar Lund

Ut fra kriteriene gitt i oppdraget vedrørende pålitelighet av datagrunnlaget, har Miljødirektoratet funnet å kunne tilstandsvurdere en betydelig andel av våre større laksevassdrag, samt et mindre utvalg vassdrag der sjøørret er den dominerende arten. I gjennomgangen presenteres også en vurdering basert på målsetningene for forvaltningen av de ville bestandene av anadrom laksefisk, der et av målene er å sikre høstbart overskudd, samt klassifisering etter kvalitetsnormen for villaks. Miljødirektoratet tar flere forbehold i denne offentliggjøringen knyttet til forhold som foreløpig ikke er avklart, som følges opp i videre arbeid – del 2 og 3 i oppdraget fra KLD av 21. januar 2014, i samråd med relevante sektormyndigheter.

 Oversendelsesbrev, notatet og de vassdragsvise listene finner du under:

  • Oversendelsesbrev fra Miljødirektoratet til Klima og miljødepartementet om "Miljøtilstanden til anadrome bestander i Norge med god datapålitelighet iht Vannforskriften" finner du her (pdf)
  • Notat fra Miljødirektoratet til Klima og miljødepartementet om "Miljøtilstanden til anadrome bestander i Norge med god datapålitelighet iht Vannforskriften" finner du her (pdf)
  • Vassdragsvise lister finner du her (pdf)
Publisert: 22. april 2015 Sist oppdatert: 22. april 2015