gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Ny EU-veileder om økologiske vannføringer

EU kommisjonen publiserte i februar ny felles europeisk veileder nr 31 om økologiske vannføringer (Eflows). EU-definisjonen på økologisk vannføring er det vannføringsregimet som trengs for å oppnå minst god økologisk tilstand, i tilfeller der utpeking av de aktuelle vannforekomster som Sterkt Modifiserte Vannforekomster (SMVF) ikke er nødvendig. Manglende vannføring er den nest vanligste påvirkningsårsaken på økologisk tilstand i Europas vassdrag. Tilstrekkelig vannføring er tett koblet sammen med vannkvalitet for å nå målene for økologiske tilstand etter EUs vanndirektiv.

I de norske vannregionene er også sterkt endrede vannføringer, særlig som følge av vannkraftproduksjon en av de dominerende årsakene til redusert økologisk tilstand i våre vassdrag. Samtidig er flere av de moderne vassdragsreguleringene i Norge blitt utformet slik at mange av de berørte delene av vassdragene har eller kan oppnå god økologisk tilstand.

Vanndirektørene i Europa nedsatte en arbeidsgruppe i 2013 der Norge har deltatt, og jobbet fram en EU-definisjon på økologiske vannføringer. Prinsippene i veilederen er tiltenkt innarbeidet i de kommende vannforvaltningsplanene for gjennomføringen av EUs vanndirektiv. Endret vannføring (hydrologi) sammen med fysiske (morfologiske) avbøtende tiltak trekkes fram som tiltak som ofte til sammen kan gi de mest kostnadseffektive restaureringstiltakene. Et eget kapittel omhandler vannføringsendringer og eventuelle unntak fra miljøtilpasset vannslipp i Sterkt Modifiserte Vannforekomster.

To norske prosjekter er med i eksempelsamlingen til Eflows-veiledningen. Det ene er bruk av prøvereglementet i Altareguleringen, som eksempel på design av avbøtende tiltak for å oppnå godt vassdragsmiljø og sikre god brukermedvirkning. Det andre er den nasjonale revisjonsgjennomgangen, som grunnlag for å prioritere vannslipp for å bedre vassdragsmiljøet i Norge.

Veilederen identifiserer også en del videre behov for mer forvaltningsverktøy om temaet. Det er bl.a. følgende arbeid gjenstår:

  • - Vannslipp for å sikre godt økologisk potensial (gjelder sterkt modifiserte vannforekomster), som for tiden harmoniseres som del av interkalibreringsarbeidet til arbeidsgruppe Økologisk Tilstand (WG ECOSTAT)
  • Vannslipp for å sikre godt økologisk potensial (gjelder sterkt modifiserte vannforekomster), som for tiden harmoniseres som del av interkalibreringsarbeidet til arbeidsgruppe Økologisk Tilstand (WG ECOSTAT)
  • Vannføringsregimer og miljøeffekter i kystvann
  • Videreutvikle klassifiseringssystemer som er sensitive for hydrologiske endringer 
  • Utveksle best praksis med miljøtilpassede vannføringer mellom landene i Europa

Europeisk veileder nr 31 om økologiske vannføring:

  • Link til hovedrapporten og vedleggsrapport finnes her
  • Du kan lese om arbeidsgruppe økologisk vannføring her.
Publisert: 11. mars 2015 Sist oppdatert: 23. mars 2015