gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

EU-domstolen om vanndirektivet og beskyttelse mot forringelse

EU-domstolen har avsagt en prejudisiell avgjørelse om tolkningen av vanndirektivets artikkel 4 (1) om miljømål jf. 4 (7) om ny aktivitet eller nye inngrep. Bakgrunnen er en konkret sak fra Tyskland angående mudring/fordyping av elver for å tilrettelegge for større fartøy.

Viktige punkter i EU-domstolens avgjørelse er:

  • Direktivets artikkel 4(1)(a)(i) til (iii) skal tolkes slik at medlemslandene er forpliktet til — med mindre det gis unntak – å avslå søknader om tillatelse til tiltak som kan medføre forringelse av miljøtilstanden i en overflatevannforekomst eller som vil sette på spill oppnåelsen av god økologisk og kjemisk tilstand for overflatevannforekomster (eventuelt godt økologisk potensial for sterkt modifiserte vannforekomster).
  • Begrepet "forringelse" i direktivets artikkel 4(1)(a)(i) skal tolkes slik at det foreligger en forringelse dersom minst ett av kvalitetselementene krysser en klassegrense, selv om dette ikke medfører at den generelle klassifiseringen av vannforekomsten endres. Dersom det berørte kvalitetselementet allerede befinner seg i den laveste tilstandsklassen, vil imidlertid enhver forringelse av kvalitetselementet være en "forringelse" etter artikkel 4(1)(a)(i).
  • Det uttales i avsnitt 44 i avgjørelsen at unntaksregimet i artikkel 4 (7) også bekrefter fortolkningen om at det å beskytte vannforekomstene mot forringelse er en forpliktelse ("binding in nature"). Avsnitt 40 peker på at dette også gjelder å beskytte mot forringelse fra «svært god» til «god» tilstand.
  • Avsnitt 43 understreker at miljømålene ikke bare er generelle mål for vannforvaltningsplaner, men bindende mål for den enkelte vannforekomst og som ny aktivitet/inngrep må forholde seg til.

Avgjørelsen er i tråd med norske myndigheters tolkning av artikkel 4 (1) og 4 (7), som er kommet til uttrykk i veilederen for vannforskriften § 12 utgitt i februar i år.

Linker:
- EU-domstolens pressemelding finner du her (pdf)
- EU-domstolens avgjørelse finner du her

Publisert: 17. august 2015 Sist oppdatert: 17. august 2015