gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannmiljø i konsekvensutredninger - presiseringer i ny veiledning

Den 1. januar 2015 trådte nye forskrifter om konsekvensutredning i kraft, for tiltak etter sektorlover (Klima- og miljødepartementet) og for planer etter PBL (Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

Forskriftenes vedlegg IV spesifiserer nå at virkningene tiltaket/planen kan få for «vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i vannforskriften» er et av temaene som skal beskrives og vurderes i en konsekvensutredning. I juli 2015 har KLD og KMD publisert to nye veiledere til disse forskriftene om konsekvensutredning.

Den ene veilederen omhandler vurdering av vesentlige virkninger etter vedlegg III. Her gis bl.a. en nærmere omtale av kriteriet «forurensning til vann». Planer og tiltak regnes å medføre vesentlige negative virkninger når miljøtilstanden i vannforekomsten kan bli forringet fra en tilstandsklasse til en annen, eller dersom miljøtilstanden i vannforekomsten allerede er dårligere enn god. Miljømålet for overflatevann er «god økologisk og god kjemisk tilstand» jf. vannforskriften § 4. Det vises videre til den nye veiledningen til bruk av vannforskriften § 12.

Den andre veilederen presenterer anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data etter bestemmelsene i forskriftene om konsekvensutredning. Tema og metode for kartlegging av dagens tilstand og vurdering av eventuelle konsekvenser for vannmiljø må ta utgangspunkt i vannforskriften: kvalitetselementene i henhold til klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2013), overvåkingsveileder (Veileder 02:2009) og karakteriseringsveileder (03:2013). Eventuelle nye data på økologisk og kjemisk tilstand er relevante for registrering eller import til Vannmiljø-basen.

Linker:

  • Les mer om de nye veilederne på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettside her.

Forskrifter om konsekvensutredning:

  • KLD: Forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover her.
  • KMD:Forskrift og konsekvensutredning av planer etter PBL her.

Felles veiledning til forskriftene om konsekvensutredning fra KMD og KLD:

  • Vurdering av vesentlige virkninger etter vedlegg III i forskriftene om konsekvensutredninger (pdf) her.
  • Konsekvensutredninger - anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data (pdf) her.

Veiledere til vannforskriften:

  • Bruk av vannforskriftens § 12 (pdf) her.
  • Klassifisering av miljøtilstand i vann (pdf) her.
  • Overvåking av miljøtilstand i vann (pdf) her.
  • Karakterisering og analyse (pdf) her.

 

Publisert: 26. august 2015 Sist oppdatert: 26. august 2015