gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannmiljø, klimaendringer og klimatilpasning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet en rapport om «Effekter av klimaendringer og klimatilpasningsarbeid på naturmangfold og økosystemtjenester».

Rapporten peker på økning i nedbør, erosjon og avrenning, flom og overvannsflom som forventede påvirkninger fra klimaendringene, og ser bl.a. på hvordan klimaendringer vil påvirke de ulike naturtypenes evne til å levere økosystemtjenester. I rapporten omtales bl.a. deltaer (utløp av store lever langs kysten), ferskvann (innsjøer, elver, bekker) og våtmarker som naturtyper som kan bli særlig negativt påvirket av klimaendringer.

Ferskvann: Vannkvaliteten kommer under press med redusert evne til naturlig vannrensing, kombinert med økt tilførsel av næringsstoffer og miljøgifter. Økt nedbør som medfører erosjon og avrenning vil gi økt næringstilførsel og partikkeltransport, som bl.a. kan bidra til algeoppblomstring og oksygensvinn, og dette forsterkes med høyere temperaturer. 

Også det biologiske mangfoldet knyttet til ferskvann kommer under press. Økt erosjon, massetransport og flom gjør det vanskeligere for vannplanter og andre organismer å etablere seg, og kan føre til nedslamming av fiskens og gyte- og oppvekstområder for fisk. Økt temperatur er en trussel mot vannlevende arter tilpasset kaldt klima, samtidig som det inviterer mer varmekjære fremmede organismer til å flytte inn. 

Langs elvene vil våtmarker, kantvegetasjon og elvesletter få større betydning for fordrøyning av vann, erosjonssikring og rensing av næringsstoffer og partikler, og være et viktig bidrag til å redusere konsekvensene av klimaendringene. I urbane områder vil grønn-blå infrastruktur tilsvarende bli viktig ift bl.a. håndtering av overvannsflommer. 

Våtmarker: For våtmarkene kan en økning i nedbør og avrenning gi mulighet for økt utbredelse, samtidig som våtmarker og myr har stor betydning for fordrøyning av vann, rensing av næringsstoffer og karbonlagring, og kan dermed også bidra til å redusere konsekvensene av klimaendringene. 

Les NINA-rapporten her
Les Miljødirektoratets nyhetsartikkel her

 

 

 

 

Publisert: 10. august 2015 Sist oppdatert: 10. august 2015