gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nasjonal framdriftsplan for vannforvaltningen 2016-2021

Forslag til tidsplan for arbeidet med forvaltningsplaner etter vannforskriften.

Elva Kvina Fotograf: Line Fjellvær

Arbeidet etter vannforskriften er et fast, løpende forbedringsarbeid for vannmiljøet. I hver 6-års periode skal vedtatte forvaltningsplaner gjennomføres, samtidig som man arbeider med revisjon av planene. For planene som nå fastlegges for årene 2016-2021 gjelder at sektormyndighetene skal følge opp enkelttiltak slik at disse blir igangsatt innen utgangen av 2018, og miljømål nås innen utgangen av 2021. Samtidig skal arbeidet med revisjon av planene gjennomføres, slik at reviderte planer blir fastlagt i 2021 og gjennomføres fra 2022.

I direktoratsgruppens møter i januar og april 2015 er det utarbeidet et forslag til tidsplan for arbeidet 2016-2021. Planen tydeliggjør sektormyndighetenes ansvar for å bidra til rett tid med påvirkningsdata til karakterisering, utrede premissene for miljømål, og bidra med forslag til tiltak med tilhørende kostnadsoverslag. Merk at forslaget til tidsplan kan bli justert som følge av den pågående evalueringen av arbeidet 2010-2015, og først vil være endelig når nye tidsfrister er tatt inn i vannforskriften.

  • Framdriftsplan for vannforvaltningen 2016-2021 finner du her
  • Detaljerte utkast til framdriftsplan for vannforvaltningen 2016-2021 finner du her.
Publisert: 23. november 2015 Sist oppdatert: 23. november 2015