gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tilskudd til vannet der du bor

30 tiltak for å bedre vannmiljøet over hele landet får en samlet støtte på 9 millioner kroner fra Miljødirektoratet i år.

<p>Ved denne brua har Ringerikes Sportsfiskere anlagt rasteplass med bord og benker, samt bålgrop.</p> Fotograf: Foto: Bjørn Smith

Ønsker du å se hvilke prosjekter vi støttet og hvordan du kan gå fram for å søke om midler i 2016 se her.

Over hele Europa foregår det nå en storstilt dugnad for å bedre vannmiljøet. Dette arbeidet er knyttet til EUs vanndirektiv, som er innført i Norge gjennom vannforskriften.

Hovedformålet med forskriften er å gi beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og iverksette nødvendige tiltak i ferskvann, grunnvann og kystvann.

Arbeidet gjøres først og fremst ute i de 11 definerte vannregionene og av sektormyndighetene.

Miljødirektoratet har ansvaret for koordinering og fremdrift av vannforvaltningsarbeidet, og deler gjennom dette årlig ut støtte til tiltak for bedre vannmiljø.

Stort engasjement

Innenfor en totalramme på nesten 9 millioner kroner er det i år gitt tilskudd til i alt 30 ulike tiltak som spenner over mange ulike vannforvaltningstiltak.

Det mangler ikke på engasjement for vannet vårt og vi ser at midlene vi deler ut utløser mye dugnadsvirksomhet og andre midler til vannarbeid. Disse prosjektene vil bidra til å bedre vannmiljøet rundt omkring i landet og gjøre oss bedre rustet til å nå målene som er satt etter vannforskriften, sier Yngve Svarte, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Pengene går til alt fra lokale fisketiltak som å forbedre oppvekst- og gytearealene for fisk i Akerselva og redde bestanden av storørret i Randselva på Ringerike til andre tiltak som å kartlegge problemer med avløp i områder uten offentlig avløpsnett i Målselv og å informere om den truede arten elvemusling i Begna i Valdres.

De 30 tilskuddene fordeler seg over hele landet. Ettersom det er kommet flest søknader fra vannregionene Glomma, Trøndelag, Vest-Viken, Troms og Hordaland, vil også de fleste tilskuddene til omsøkte tiltak være hjemmehørende i disse vannregionene.

Ny runde neste år

I år mottok Miljødirektoratet 75 søknader under ordningen. Søknadenes samlede omsøkte beløp er på i alt 26 millioner og de spenner over mange ulike tema innenfor vannforvaltning. Mange av søknadene handler om organisering, problemkartlegging og fisketiltak.

- Det er mange gode prosjekter her som vi på grunn av rammen ikke har kunnet gi støtte til. I tillegg til å få til en geografisk spredning har vi forsøkt å fordele tilskuddene på så mange relevante tema som mulig. For de som ikke har fått støtte i år, minner vi om at det er ny søknadsrunde neste år, sier Yngve Svarte.

Vannområdeutvalg, interkommunale vannprosjekter, kommuner, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner kan få tilskudd til

  • tiltak, tilrettelegging og organisering knyttet til arbeidet i vannområder og vannregioner
  • informasjon knyttet til arbeidet i vannområder og vannregionerutredninger og andre tjenestekjøp

Søknadene om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen de fristene som blir kunngjort i årlig rundskriv fra Klima- og miljødepartementet.

Søknader om tilskudd til tiltak som inngår som en del av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram og prosjekter som har overføringsverdi til andre vannområder vil bli prioritert.

Publisert: 09. november 2015 Sist oppdatert: 09. november 2015