gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Europeisk møte om vannforvaltning i Polen

EU/EØS-landene deltok i mars på et arbeidsgruppemøte om økologisk tilstand under EUs vanndirektiv (WG ECOSTAT).

Fra Norge deltok representanter fra Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat. Av tema på møtet var harmoniserte miljøkrav i regulerte vassdrag, presentasjon av rapport om miljømålet godt økologisk potensial i elver, samt interkalibrering av grenseverdier for biologiske kvalitetselementer som makroalger og bløtbunnsfauna.

Miljøkrav i regulerte vassdrag

I vannforekomster som er sterkt modifiserte, slik som regulerte vassdrag, skal det gjøres tiltak slik at miljøtilstanden blir best mulig ut i fra de gitte forutsetningene. Dette miljømålet kalles godt økologisk potensiale, forkortet som GØP. Første delrapport om harmonisering av miljømålet GØP i sterkt modifiserte vannforekomster, som i praksis håndterer miljøkrav i regulerte vassdrag, ble presentert på møtet (se lenker lenger ned). Rapporten er basert på informasjon fra 23 av 30 land, der Norge har bidratt aktivt med erfaringer om miljøforhold i regulerte vassdrag. Resultatene gir grunnlag for å konkludere på flere sentrale punkter om hvilke typiske avbøtende tiltak og hvilke minstekrav til økologiske funksjonskrav som forventes også for sterkt modifiserte vannforekomster.

Videre arbeid

Hovedarbeidsoppgavene for WG ECOSTAT de nærmeste årene blir å ferdigstille interkalibreringen, arbeidet med næringssaltstandarder og miljømålet GØP, og hydromorfologi i ferskvann og kystvann. WG ECOSTAT vil i årene fremover ha mer fokus på hydromorfologi i kystvann og en harmonisering med havstrategidirektivet (Norge er her i en spesiell posisjon i og med at havstrategidirektivet ikke er en del av EØS-avtalen).

Lenker (krever innlogging på EU-portalen CIRCABC, men er åpen for alle):

  • Rapport om harmonisering av Godt økologisk potensial i sterkt modifiserte vannforekomster (elver) – finner du her. Frist for kommentarer til arbeidsgruppa er 19.april 2016.
  • Presentasjon: «Good Ecological Potential in water bodies impacted by Water Storage across Europe - Towards an harmonized understanding of mitigation measures and implementation thereof" av Jo Halvard Halleraker m.fl., Warszawa 16.mars 2016 finner du her.
  • Referat fra arbeidsgruppe Økologisk tilstand (ECOSTAT) for vanndirektivet finner du her.

Les mer om arbeidsgruppe Økologisk tilstand her.

 

Publisert: 05. april 2016 Sist oppdatert: 07. april 2016