gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hvordan stresser ulike påvirkninger vannmiljøet i Europa ?

Ny kunnskap og verktøy utvikles nå i Europa i regi av EU-prosjektet MARS. MARS (Managing Aquatic ecosystems and water resources under multiple stress) er det nyeste og største vanndirektiv-relaterte forskningsprosjektet som pågår.

I prosjektet utvikles og forbedres forvaltningsverktøy for å håndtere flere av de sentrale påvirkningene i Europas elver, innsjøer og estuarier som bl.a. forurensing fra næringssalter og organisk stoff, hydrologiske endringer, morfologiske endringer sammen med klimaendringer.

Forskerne er nå midtveis i prosjektperioden, og ønsket dialog med vannforvalterne for å sikre at leveransene fra prosjektet blir så relevante som mulig. Et todagers arbeidsmøte ble derfor arrangert 7.-8. april i Wien. Totalt 40 vannforvaltere og eksperter fra de fleste land i Europa var representert, samt 20 sentrale forskere i MARS prosjektet. Presentasjoner, videoer, intervju og oppsummeringer fra gruppearbeid derfra er tilgjengelig her.


Karl Schwaiger, som er vanndirektøren i Østerrike, innledet med at «Vannforvaltere trenger verktøy som er så brukervennlige og enkle som mulig og så vitenskapelige/avanserte som nødvendige».


Gjennom gruppearbeid ble det diskutert muligheter for å utvikle den perfekte vanndirektivrelevante forvaltningsmodellen, en modell som kobler forskjellige påvirkningstyper og påvirkningsgrader og deres samlede effekt på økologisk tilstand, som samtidig kan benyttes til GAP-analyse som grunnlag for tiltaksprogram.  Elementer til en slik modell finnes, og MARS vil jobbe videre med en diagnose-modell og en scenarie-analyse modell som vil kunne bedre dette.


Under gruppearbeidet ble det også foreslått at MARS-modellene bør skaleres dels på vannforekomst nivå, og dels på nedbørfeltnivå avhengig av hvilke kombinasjoner av påvirkninger som dominerer (eksempelvis vil punktutslipp og morfologiske inngrep primært påvirke enkeltvannforekomster, mens næringssalttilførsler fra landbruket kombinert med klimaendringer inkludert hydrologiske endringer ofte vil påvirke hele nedbørfelt).


Fra forskersiden i Norge deltar Anne Lyche Solheim (NIVA) og andre forskere på NIVA, og det er flere norske utviklingsprosjekter som med fordel bør følge med på leveransene fra MARS.

Mer enn 60 forskere og vannforvaltere deltok i Wien. Fra forvaltningssiden i Norge deltok Jo H. Halleraker (Miljødirektoratet og norsk representant i WG ECOSTAT). Mange land deltok med forvaltningsrepresentanter inkl forvaltere fra Sveits, selv om de ikke gjennomfører WFD.

Faktaark mm fra prosjektet

Prosjektet har allerede mange nyttige faktaark, sammenstillinger og verktøy som også er relevant for å bedre den norske gjennomføringen av Vannforskriften.

Faktaark om forvaltningsrelevante resultater fra prosjektet finnes her:

  • MARS project sin nettside her
  • Artikler, analyser og intervju/podcaster om vesentlige påvirkninger på vannmiljøet i Europas vassdrag legges ut på prosjektbloggen som du finner her.

Samling for CIS-arbeidsgruppen Økologisk tilstand i høst

Til høsten blir det en samling for CIS-arbeidsgruppen om Økologisk tilstand (WG ECOSTAT), der de MARS-forskerne som jobber med arbeidspakke om modellutvikling/tilrettelegging ønsker ny dialog med landenes representanter i ECOSTAT.

Nyheter fra MARS oppdateres her MARS project sin nettside her.

Foto: MARS-prosjekt fotograf.

Publisert: 28. april 2016 Sist oppdatert: 29. april 2016