gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høring om virkemidler for å håndtere overvann

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring NOU 2015:16, med høringsfrist 3. mai. Et utvalg nedsatt av regjeringen foreslår endringer i lover og rammebetingelser som vil gjøre det enklere for kommunene å tilpasse seg klimaendringene, nærmere bestemt problemet med overvann.

Isvann. Fotograf: Line Fjellvær

I utredningen NOU 2015:16 foreslår utvalget bl.a. å bruke åpne, blågrønne løsninger som gir større sikkerhet for avledning
av store mengder overvann, og innebærer at vassdragsmiljø og opplevelseskvaliteter for befolkningen kan bevares.

Det foreslås bl.a.:

  • At myndighet til å stå for gjenåpning av vassdrag delegeres til kommunene, og en egen forskrift for å sikre samordningen mellom kommunene og NVE.
  • At kommunene kan innføre et overvannsgebyr for å dekke kostnader forbundet med planlegging, etablering, drift og vedlikehold av både åpne og lukkede anlegg for overvann, inkludert gjenåpning av bekker.
  • At NVEs bistandsordning til flomsikring og miljøtiltak i vassdrag utvides til å omfatte gjenåpning av lukkede vassdrag.

NOU-en vier betydelig oppmerksomhet til åpne, blågrønne overvannstiltak som gjelder åpning av bekker, grøntområder som drenerer og forsinker vann, grønne tak, vegetasjonsdekket areal langs bekker og elver etc. Dette er tiltak som i tillegg til å forebygge skader fra overvann, også kan gi samfunnsnytte i form av positive effekter for naturmiljø og trivsel for befolkningen.

  • Les pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet her.
  • Les hele dokumentet her.
  • Last ned dokumentene og les mer om høringen her.
Publisert: 09. februar 2016 Sist oppdatert: 09. februar 2016