gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Verdens vanndag 22.mars

Det er ikke tilfeldig at vi trenger en internasjonal vanndag. Vann er utrolig viktig for oss - uansett hvor i verden vi befinner oss.

Bakgrunn

Verdens vanndag ble opprettet i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992. FNs generalforsamling vedtok at 22. mars 1993 skulle være Verdens vanndag, og at dagen skulle markeres årlig siden da. Hvert år setter UN Water, enheten som koordinerer FNs arbeid med vann og sanitær, et nytt tema for vanndagen. Vann er et sentralt tema for flere av FNs bærekraftsmål. Mål 6 handler om tilgang til rent vann og gode sanitærforhold, mål 13 om å stoppe klimaendringene, og mål 14 om å bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte.

Les mer om FNs bærekraftsmål her.

BÆREKRAFTIG VANNFORVATNING

Vi har mye vann i Norge, og de fleste av oss bor nær et vassdrag eller en strand. Mange av våre opplevelser i hverdagen, i arbeidslivet og i fritiden er sterkt knyttet til vann. Rent og godt vannmiljø er nødvendig for å gi oss muligheten til blant annet fiske, jordbruk, og friluftsliv. Vi skal kunne bruke vannet samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet.Vi må beskytte det friske og levende vannet, og noen steder må vi sette inn tiltak for å forbedre vann som er forurenset eller ødelagt på annen måte. Det er dette vi kaller vannforvaltning. Kommende generasjoner må også få glede av en vassdrags- og kystnatur rik på dyr, planter og vann som kan brukes til næringsformål, rekreasjon og drikkevann.

Våre elver, innsjøer, fjorder og grunnvann strekker seg mange steder på tvers av kommune-, fylkes- eller landegrenser. En av grunnpilarene i vannforvaltningen er å se på våre vann som levende økosystemer der alt vann henger sammen. Fornuftig vannforvaltning må derfor både følge nedbørfeltenes grenser, samt se elver, innsjøer, kystvann og grunnvann i sammenheng.

Forvaltning av vann inkluderer blant annet å
• innhente kunnskap om vannet og livet i vannet
• følge med på hva som påvirker vannmiljøet
• sette mål for hvordan vi vil ta vare på vannmiljøet
• ivareta lokale hensyn
• samarbeide på tvers
• planlegge helhetlig og langsiktig
• gjennomføre miljøtiltak

Hva mener vi når vi sier at målet er ”god miljøtilstand”?

Spør du en fisker om hvilken elv som har god tilstand, svarer han trolig den som bugner av fisk. En ordfører vil kanskje trekke frem grunnvannsforekomsten som er kommunens drikkevann, eller vannet med den fineste badestranda. For en bonde er det vannet som ikke er forurenset med tungmetaller som kan brukes til vanning av grønnsakåkeren. Naturentusiasten vil si at godt vannmiljø innebærer at spesielle arter skal kunne leve i vannet, for eksempel elvemuslingen. Hver og en av oss kan ha helt forskjellig oppfatning av hva som er godt vannmiljø, basert på hva vi ønsker å bruke vannet til, og hvor mye kunnskap vi har om livet i vannet.

Vannforskriften definerer hva god tilstand er

Vannforskriften gir oss en økologisk definisjon av hva som er godt vannmiljø, og legger en del objektive minimumskriterier til grunn for definisjonen av god miljø-tilstand. Føringene i regelverket innebærer at alle involverte skal arbeide ut fra et felles fastsatt mål om godt vannmiljø, der hovedvekten legges på økologiske og kjemiske forhold. Vi bruker begrepene ”god økologisk tilstand” og ”god kjemisk tilstand”. God økologisk og kjemisk tilstand skal sikre levedyktige bestander av alle viktige grupper av organismer, og på den måten sørge for godt fungerende økosystemer. Ulike vanntyper har ulike kriterier. Det vil for eksempel si at miljømålet for en næringsrik innsjø i Østfold er annerledes enn for et fjellvann i Finnmark.

Vi tar utgangspunkt i en skala med fem tilstandsklasser som er fastsatt i vannforskriften. ”Svært god tilstand” tilsvarer forhold som er tilnærmet upåvirket av menneskelig aktivitet. ”God tilstand” innebærer en viss grad av påvirkning, men ikke større enn at vannets økosystem fungerer som det skal og at bruken av vannet kan anses for å være bærekraftig.

Når påvirkningen er så stor at tilstanden er moderat regnes dette ikke lenger som akseptabelt. Da vil viktige arter være sterkt redusert eller borte og økosystemet fungerer ikke lengre optimalt. Grensen mellom god og moderat tilstand er derfor definert som nedre akseptable grense for miljøtilstand i vannforskriften. Det aksepteres dessuten ikke at tilstanden forringes. Vi måler altså miljøtilstanden som avvik fra naturtilstanden, og miljømålet er minst god økologisk tilstand.

Mange ulike interesser i samfunnet har vann knyttet til sitt virkeområde

Hvilken betydning har vann for deg i din hverdag, i din næring og i den fritid, for eksempel i påsken?

Vannforvaltningen er preget av mange aktører med ulike målsettinger, og det er mange myndigheter som fatter vedtak av betydning for vannmiljøet, blant annet: Kommunene legger til rette for arealbruk, nydyrking og utslipp fra mindre avløp, slambruk og utslipp fra landbruk. Klima- og forurensningsdirektoratet og fylkesmannen gir pålegg om opprydding i blant annet forurenset grunn og sjøbunn, gir tillatelser til forurensende virksomheter og avløpsanlegg, tillatelser til mudring, dumping og avfallsdeponier, og gjennomfører eller pålegger tiltak mot forurensing. Norges vassdrags- og energidirektorat behandler saker om inngrep i vassdrag og uttak av grunnvann. Fylkeskommuner og Fiskeridirektoratet gir tillatelser til akvakulturdrift. Mattilsynet godkjenner vannverk. Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmannen ivaretar viktige områder og arter, og legger til rette for fiske og friluftsliv. Gjennomføringen av vannforskriften forutsetter derfor et utstrakt samarbeid mellom en rekke berørte myndigheter på alle nivåer i forvaltningen, og at dette munner ut i en vannforvaltningsplan for hver vannregion.

Regionale vannforvaltningsplaner ligger nå til godkjenning hos departementene.

Tema for 2016: Bedre vann, bedre jobber

Nesten halvparten av verdens arbeidere - 1,5 milliarder mennesker - jobber i sektorer som har med vann å gjøre. Nesten alle jobber er avhengige av vann, og av dem som jobber med at alle har tilgang til vann.

 

Publisert: 22. mars 2016 Sist oppdatert: 22. mars 2016