gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Viktige signaler for vannforvaltningen i 2016

Det ligger an til økt innsats i vannforvaltningen i 2016. Teksten i budsjett-dokumentene fra Klima- og miljødepartementet og fra Stortingets energi- og miljøkomite gir viktige signaler om arbeidet og prioriteringer fremover.

<p>Fossefall</p> Fotograf: Foto: Line Fjellvær

Klima- og miljødepartementets budsjett for 2016 (Prop. 1 S (2015–2016))

  • Vassforvaltningsplanane som blir vedtekne av fylkestinga i 2015, skal godkjennast av Klima- og miljødepartementet i løpet av våren 2016. Gjennomføring av vassforvaltningsplanane føreset innsats frå alle sektorar nasjonalt, regionalt og lokalt, og ansvar, verkemiddel og ambisjon for dei ulike statlege etatane vil bli synleggjort i den sentrale godkjenninga.
  • Arbeidet etter vassforskrifta er eit langsiktig arbeid som strekkjer seg mange år framover i tid. Å halde på kompetansen som er etablert på lokalt nivå er svært viktig for oppdatering av kunnskapsgrunnlaget, gjennomføring av nye tiltaksanalysar og gjennomføring av planane som gjeld for perioden 2016 til 2021.

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen (Innst. 9 S (2015–2016))

  • Komiteen understreker at samfunnet har stor interesse i å ivareta og forbedre vannmiljøet. Dette er også viktig for å følge opp Norges forpliktelser gjennom EUs vanndirektiv.
  • Komiteen mener det er behov for å styrke arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for regionale vannforvaltingsplaner i forbindelse med gjennomføringen av EUs vanndirektiv.
  • Flertallet mener den økte bevilgningen vil bidra til et kunnskapsløft for vannmiljøet, gjennomføring av flere kostnadseffektive miljøtiltak, og en helhetlig vannforvaltning i tråd med EUs vanndirektiv.
Publisert: 11. januar 2016 Sist oppdatert: 11. januar 2016