gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

EU-domstolen har avgjort at vannkraftprosjekt i Østerrike er lovlig

En ni år lang uenighet om lovligheten av en vannkraftutbygging i Østerrike har endt med en avgjørelse om at anlegget ikke er et brudd på EUs miljøregelverk. 

Zakariasdammen, Tafjord Fotograf: Line Fjellvær, DN

Bilde: Zakariasdammen, Tafjord. Fotograf: Line Fjellvær.

EU-kommisjonen gikk til sak i 2007, og mente den planlagte vannkraftutbyggingen ikke oppfylte kravene i vanndirektivet, særlig vilkårene i artikkel 4.7 (som tilsvarer vannforskriftens § 12). EU-domstolen har funnet at Østerrike har veid samfunnsnytten av utbyggingen opp mot den forventede forringelsen av vannmiljøet, og at Østerrike har oppfylt alle vilkårene i artikkel 4.7.

EU-domstolen understreker at for nye prosjekter må det fastslås om de forventes å medføre en forringelse av miljøtilstanden, og i så fall om denne forringelsen kan omfattes av unntaksmulighetene i artikkel 4.7 (avsnitt 52-59). Her viser domstolen til vurderingene som ble gjort i en annen sak i 2015.

EU-domstolen understreker videre at vilkårene i artikkel 4.7 må oppfylles for å kunne anvende unntak etter artikkel 4.7 (avsnitt 66). Vanndirektivets artikkel 4.7 tilsvarer vannforskriftens § 12.

EU-domstolen slår fast at Østerrike i saksbehandlingen som førte fram til tillatelsen i 2007 hadde vurdert at utbyggingen ville medføre en forringelse av miljøtilstanden (avsnitt 60 – 63), og at Østerrike også hadde gitt en detaljert beskrivelse av hensikten med utbyggingen, virkningene på miljøet og den antatte samfunnsnytten (avsnitt 68).

EU-domstolen slår fast at medlemslandene har et visst handlingsrom når de skal veie samfunnsnytte mot tap av miljøkvalitet. Vanndirektivet fastsetter felles prinsipper og overordnede rammer for vannforvaltningen for å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vann i Europa, men forutsetter ikke fullstendig harmonisering av landenes praksis. Som del av dette handlingsrommet var Østerrike i sin fulle rett til å vurdere at utbyggingen utgjør en vesentlig samfunnsnytte (avsnitt 69 – 71). Det vises i denne sammenheng til at EU ønsker å fremme fornybar energi, bl.a. for å oppfylle målene i Kyotoprotokollen (avsnitt 72 – 73).

EU-domstolen har funnet at Østerrike har veid samfunnsnytten av utbyggingen opp mot den forventede forringelsen. Østerrike har vurdert alle praktisk gjennomførbare avbøtende tiltak, og at hensikten med inngrepet ikke med rimelighet oppnås med andre midler (avsnitt 74 - 79). EU-domstolen mener derfor at Østerrike har oppfylt kriteriene i artikkel 4.7 gjennom sin håndtering av saken (avsnitt 80-81), og at EU-kommisjonens fremme av saken er ubegrunnet og må avvises (avsnitt 83).

Lenker:

EU-domstolens avgjørelse finner du HER.

KLDs veiledning til bruk av vannforskriftens § 12 finner du HER.

Publisert: 12. juli 2016 Sist oppdatert: 18. juli 2016