gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hva er endret i Vann-Nett etter godkjenning av regionale vannforvaltningsplaner ?

Etter at Vann-Nett ble stengt for redigering i midten av januar 2016, er det ved to anledninger gjort endringer av datainnholdet i Vann-Nett

Strømmen i Rissa Fotograf: Lise Sørensen

Forut for Klima- og miljødepartementets (KLD) godkjenning av regionale vannforvaltningsplaner, ble det gjennomført oppretting av datainkonsistens i juni 2016. I etterkant av KLDs godkjenning av vannforvaltningsplaner ble det i tidsrommet oktober 2016 t.o.m. februar 2017 gjennomført en oppdatering og ajourføring av Vann-Nett i tråd med godkjente vannforvaltningsplaner. Det er nærmere redegjort for retningslinjer og metodikk for disse endringene i eget brev til KLD publisert på Vannportalen.

Liste over alle vannforekomster som har fått endringer og liste over tiltak som er avvist

Nedenfor finner du lenke til Excel-regneark («Vannforekomster med endringer») med liste over alle vannforekomster som har fått endringer, enten som følge av oppretting i datainkonsistens (brukernavn «Retting2016») eller oppdatering/ajourføring i tråd med godkjenningen (brukernavn «Godkjenning 2016»). For alle typer endringer er datainnholdet FØR stenging av Vann-Nett 15. januar 2016 og ETTER oppdatering/ajourføring 5. april 2017 synliggjort for hver vannforekomst. Listene er sortert etter vannregionID, men ved hjelp av filtreringsfunksjonen i Excel er det mulig å komprimere listene ned til din aktuelle vannregion. Excel-arket er inndelt i syv arkfaner:

  • Vannforekomster som er endret fra naturlig til sterkt modifisert og vise versa
  • Vannforekomster som har fått endret tilstand (i stor grad naturlige vannforekomster med udefinert tilstand før endring)
  • Vannforekomster som har fått endret potensial (i all hovedsak sterkt modifiserte vannforekomster med udefinert potensial før endring)
  • Naturlige vannforekomster som har fått endret miljømål (angitt som tilstand)
  • Sterkt modifiserte vannforekomster som har fått endret miljømål (angitt som potensial)
  • Vannforekomster som har fått endret unntak i form av utsatt frist for måloppnåelse, jf. vannforskriftens § 9
  • Vannforekomster som har fått endret unntak i form av mindre strengt miljømål, jf. vannforskriftens § 10. 

Nedenfor finner du også lenke til Excel-regneark («Avviste tiltak») med liste over alle tiltak som er avvist i henhold til godkjenning av vannforvaltningsplaner. Det omfatter alle tiltak som ikke står i vedlegg 2 («vannforekomster med miljømål som kan medføre krafttap») i godkjennings-dokumentene, uavhengig av tiltakets status før godkjenningen. Excel-arket er inndelt i to arkfaner, en med avviste tiltak for innsjøer og en for elver. 

Publisert: 28. april 2017 Sist oppdatert: 28. april 2017