gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Mange synergier av vannmiljøtiltak i jordbruket

Klima-og miljødepartementet har via Miljødirektoratet gitt Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i oppdrag å kartlegge synergieffektene for fellessatsing på vann-, luftforurensnings- og klimatiltak i jordbruket. Nå foreligger rapporten.

Steinvik Trondhjemsfjorden Fotograf: Line Fjellvær

 

I tillegg er agronomiske og produksjonsmessige effekter også belyst, og det er gitt en vurdering av effekt for biologisk mangfold og andre miljøverdier.

 

Behov for en opptrapping av miljøinnsatsen i jordbrukssektoren

For å nå internasjonale og nasjonale mål innen vannmiljø, klimagassutslipp og luftforurensing innen gitte tidsrammer, er det behov for en opptrapping av miljøinnsatsen i jordbrukssektoren. Samtidig er det et nasjonalt mål om å øke matproduksjonen og det er nye utfordringer med tilpasninger til endret klima. Dette gir et større behov for å vurdere mål, tiltak og virkemidler i sammenheng for mulige synergier.

Vannforvaltningsplanene viser gap mellom dagens tilstand og fastsatte miljømål

Vannforvaltningsplanene viser at det er til dels store gap mellom dagens tilstand i næringsrike vassdrag og de fastsatte miljømålene. Norge har heller ikke oppnådd målene i Nordsjøavtalene. Oppfølging av vannforvaltningsplanene vil derfor kreve økt tiltaksgjennomføring i jordbruket for å nå de bindende mål om god vannmiljøtilstand for perioden 2016 - 2021 samt etterfølgende perioder 2022 - 2027 og 2028 -2033.

Klimaendringene gjør det mer krevende å oppnå miljømålene

Endringer i klima med risiko for mer nedbør, våtere forhold og økt avrenning kan gjøre det mer krevende å oppnå miljømålene. Det kan gi forsterket behov for tiltak, behov for nye tiltak og endringer i prioriteringer av tiltak. Ekstremvær kan gi stor risiko for flomskade og utrasinger på jordbruksareal, noe som krever egne beskyttelsestiltak, men også til økt risiko for store avrenningsepisoder med tap fra selve jordbruksarealene. Våtere forhold kan gjøre det vanskeligere å oppfylle miljømålene for vannkvalitet og aktualisere større behov for å målrette tiltak til utsatte/prioriterte vassdrag og bruk av forpliktende miljøavtaler.

  • Les hele rapporten her. (Vi anbefaler sammendraget og tabellen på side 17-18).
Publisert: 21. mars 2017 Sist oppdatert: 21. mars 2017