gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Ny EU-rapport om vassdragsreguleringer og avbøtende tiltak

En ny rapport sammenstiller god forvaltningspraksis i Europa, som grunnlag for supplerende veiledning om vassdragsreguleringer og miljøkrav etter EUs vanndirektiv. Dette er en teknisk rapport som oppsummerer landenes bruk av avbøtende tiltak knyttet til miljømål i regulerte vassdrag.

 

Vassdragsreguleringer - en av de største påvirkningene på vannforekomster i Europa 

Vassdragsreguleringer til ulike formål er en av de største påvirkningene på vannforekomster i Europa, og en av hovedårsakene til utpeking til Sterkt Modifiserte Vannforekomster (SMVF) i Norge. Mange av de fysisk endrede vannforekomstene trenger avbøtende tiltak for å nå miljømålet; godt økologisk potensial (GØP). I visse tilfeller kan vassdrag sågar restaureres til god økologisk tilstand (GØT), gjerne ved kombinasjoner av effektive restaureringstiltak (f.eks. økologiske vannføringer og andre fysiske forbedringer).

Sikre lik praksis om nødvendige tiltak og vannøkologiske miljøkrav i regulerte vannforekomster - kjerneoppgave for arbeidsgruppen for Økologisk tilstand siden 2013

En av kjerneoppgavene i arbeidsgruppen for Økologisk tilstand siden 2013, har vært å sikre lik praksis om nødvendige tiltak og vannøkologiske miljøkrav i regulerte vannforekomster. Dette er gjort gjennom å dele erfaringer, fremheve gode eksempler ("emerging good practise"), utvikle omforente metoder og omsette relevante prinsipper i Vanndirektivet til praktisk vannforvaltning. Arbeidet er utført som et samarbeid mellom vannforvaltere fra utvalgte land. De har organisert arbeidsmøter, sirkulert spørreskjema, utviklet felles begreper og systematikk om tiltak og økologiske funksjonskrav i regulerte vannforekomster.

Frie vandringsveier for fisk og minstevannføring - vanligste avbøtende tiltak i de regulerte vannforekomstene for å oppnå GØP

Arbeidsgruppen oppsummerer at frie vandringsveier for fisk og minstevannføring er de vanligste avbøtende tiltak i de regulerte vannforekomstene for å oppnå GØP. Flere land, inkludert Norge er blant de mest avanserte med å avbøte alle økologisk relevante påvirkninger fra vassdragsreguleringer. Gode eksempler til etterfølgelse trekkes fram eksempelvis ift effektkjøring eller dempe temperaturendringer.

  • Du finner den nye EU-rapporten om vassdragsreguleringer og avbøtende tiltak og omtale av den her
Publisert: 26. januar 2017 Sist oppdatert: 26. januar 2017