gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om det videre arbeidet med vannforvaltningsplaner

Klima- og miljødepartementet ønsker å presisere følgende om arbeidet videre i perioden fram mot 2021. Dette gjelder prioriteringer for arbeidet med gjennomføring i 2017-2018, og tidspunkt for høring av oppdatert planprogram og vesentlige vannforvaltningsspørsmål.

Elva Kvina Fotograf: Line Fjellvær

Fokus på tiltak og kunnskap i 2017 - 2018

Berørte myndigheter nasjonalt, i vannregionene og i vannområdene må prioritere å forberede og følge opp tiltaksgjennomføringen i de regionale tiltaksprogrammene. Tiltak som skal gjennomføres skal være operative senest ved utgangen av 2018, og miljømålene kan nås innen utgangen av 2021. I denne perioden er det også viktig å videreutvikle vannovervåkingen, slik at man styrker kunnskapsgrunnlaget for både tiltaksgjennomføringen og fremtidig oppdatering av planene.

Budsjettet for 2017 er et tydelig signal om at vi nå går inn i en fase med konkret gjennomføring av tiltak basert på de godkjente vannforvaltningsplanene, og styrking av kunnskapsgrunnlaget gjennom økt overvåking. 

Første høring våren 2019

I følge vannforskriften skal forvaltningsplanene som ble vedtatt i fylkestingene ved utgangen av 2015 revurderes og om nødvendig oppdateres hvert sjette år, altså innen utgangen av 2021. For å sikre at fokus i 2017 og 2018 blir på tiltak og kunnskap, er det ønskelig å vente med oppstart av ny prosess fram mot oppdaterte planer i 2021.

Departementene anser at det er tilstrekkelig at planprogram og vesentlige spørsmål går ut på høring innen 1.1.2019. Dette er også i tråd med Vanndirektivets krav og felles europeisk framdriftsplan. Det forutsettes at begge dokumenter er en oppdatering av eksisterende kunnskap og at de kan høres som en samordnet pakke, og samtidig i alle vannregioner.

Publisert: 24. januar 2017 Sist oppdatert: 24. januar 2017