gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Ny forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. juli 2017.

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å klargjøre virkningene av planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Dette skal bidra til at virkningene for miljø og samfunn blir tatt hensyn til når et tiltak planlegges og når det tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres.

Ny KU-forskrift finner du her.

KU-forskriften var tidligere delt i to; en for planer etter plan- og bygningsloven, og en for tiltak etter sektorlover. Ny KU-forskrift erstatter de to forskriften vi hadde fra før, og gjennomfører også med dette endringer i revidert EIA-direktiv, Environmental Impact Assessment, og SEA-direktivet Strategic Environmental Assessment

Relevant i denne sammenheng er omtalen av vannmiljø jamfør vannforskriften:

§10 kriterier for vurdering av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn

I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, jf. annet ledd og planen eller tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. tredje ledd. Det skal også i nødvendig grad ses hen til egenskaper ved virkninger nevnt i fjerde ledd.

Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter:

a) størrelse, planområde og utforming

b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser

c ) avfallsproduksjon og utslipp

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer

Det er laget en Veileder til § 10 for når tiltak (i vedlegg II i forskriften) skal konsekvensutredes. Veilederen har omtale blant annet av miljømål etter vannforskriften, vannforskriftens § 12 og de regionale vannforvaltningsplanene og Vann-Nett.

Av flere viktige momenter i veilederen kan vi her trekke fram følgende angående økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet (side 14):

Miljøkvalitetsstandard for vann: Dersom en plan eller et tiltak kan medføre overskridelse av grenseverdier for økologisk og kjemisk tilstand, vil dette normalt utløse konsekvensutredning.

Videre i veilederen angående vesentlig forurensning eller klimagassutslipp:

Forurensning til vann: Dersom en plan eller et tiltak kan føre til at miljøtilstanden i vannforekomsten kan bli forringet fra en tilstandsklasse til en annen, eller allerede er dårligere enn god, vil det normalt utløse konsekvensutredning.

Forurensning til sedimenter: Dersom en plan eller et tiltak kan føre til at miljøtilstanden i vannforekomsten, inkludert kjemisk tilstand i sedimentet, kan bli forringet fra en tilstandsklasse til en annen, eller allerede er dårligere enn god, vil det normalt utløse konsekvensutredning.

Publisert: 30. september 2017 Sist oppdatert: 30. september 2017