gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannforskriften: Forslag til endring i naturmangfoldloven

Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 25. mai 2018, godkjent i statsråd samme dag.

Regjeringen har gitt tilrådning til forslag til lovvedtak vedrørende hjemling av vannforskriften i naturmangfoldloven i Prop. 93 L (2017–2018). Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet). Regjeringen  sier blant annet: "Å gi vannforskriften med hjemmel også i naturmangfoldloven, vil gjøre det klarere at bestemmelsene i vannforskriften også gjelder for kystvannforekomster som utsettes for annen påvirkning enn det som klart kan anses som forurensning. Dette gjelder for eksempel fysiske tiltak i kystvann som påvirker de fysiske egenskapene til vannforekomsten som strømforhold, vannmengde mv., og som ikke i seg selv er regnet som forurensning. Det samme gjelder påvirkning fra levende dyr og planter i kystvann, for eksempel påvirkning fra fremmede organismer, fordi levende dyr og planter i utgangspunktet faller utenfor definisjonen av begrepet forurensning".

Les hele saken på nettsiden til Klima-  og miljødepartementet.

Publisert: 28. mai 2018 Sist oppdatert: 28. mai 2018