gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Arbeid i vannområdene i 2018

Spørsmålet om videre organisering av vannområdene ved en eventuell endring av vannforskriften har blitt reist av flere aktører innen vannforvaltningen. Miljødirektoratet vil med dette presisere at arbeidet på vannområdenivå vil bestå også framover i tid.

Jonsvannet Fotograf: Lise Sørensen

Om videreføring av arbeid i vannområdene

Formuleringen i § 22 i forslag til ny forskrift om at regional vannkoordinator kan dele vannregionen inn i vannområder der det er hensiktsmessig er svært lik formuleringen i dagens vannforskrift § 23. Forslag til endring i vannforskriften legger til rette for en videreføring av arbeidet i vannområdene: Det skjer i dag mye godt samarbeid på vannområdenivå for å bedre vannmiljøet. Den foreslåtte nye organiseringen av arbeidet åpner for fortsatt samarbeid på lokalt nivå, og det er viktig også framover å legge til rette for nye lokale initiativ for å bedre vannmiljøet. 

Om eventuelle justeringer av inndeling i vannområder

Eventuelle forslag til framtidige justeringer av inndelingen i vannområder vil naturlig inngå som en del av prosessen i vannregionen høsten 2018 i utarbeidelsen av og deretter i høringen av planprogram/arbeidsprogram våren 2019. Dette ville blitt ivaretatt gjennom høring av planprogram/arbeidsprogram uavhengig av eventuelt skifte av regionalt ansvarlig fra vannregionmyndighet (fylkeskommune) til vannregionkoordinator (fylkesmann). 

Om statlige bidrag til arbeidet i vannområdene

Fordeling av midler til vannområdene i 2018 sendes fra Miljødirektoratet til dagens vannregionmyndigheter gjennom vanlig tildeling til vannregionmyndighetene i første kvartal 2018. De fordeles da til vannområdene for hele året, uavhengig hva som skjer med forslagene til endring i vannforskriften og et eventuelt bytte til vannregionkoordinatorer senere i 2018. Som tidligere år vil vi spørre vannregionmyndighetene hvilke behov den enkelte vannregion har for midler til vannområdene før vi fordeler til den enkelte. Det ligger an til at statlige midler til arbeid i vannområdene for 2018 blir på omtrent samme nivå som i 2017. Fra 2019 videreføres oppfølgingen og avtalene av de fylkesmenn som eventuelt blir vannregionkoordinator, i tråd med inngåtte avtaler (omtalt nedenfor). Det eksakte nivået på de årlige ressursene som vannregionene får fra staten til å videreformidle til arbeid i vannområdene avhenger som tidligere av de årlige budsjettene.  

Om ansettelsesforhold for vannområdekoordinatorer

Dagens vannregionmyndigheter og eventuelle kommende vannregionkoordinatorer må sammen ta initiativ til og møtes for å diskutere arbeidet i vannområdene å lage avtaler for å forberede eventuell overgang i 2018. Inntil vi vet hvilke fylkesmenn som eventuelt skulle blir utpekt som vannregionkoordinator, vil Miljødirektoratet be om at dialogen skjer med den fylkesmannen som har hoveddelen av et vannområde innenfor sitt fylke. Man kan vurdere å kalle sammen flere fylkesmenn samtidig ut fra hva som er naturlig og mest effektivt. Departementet har nevnt at de raskt vil avklare hvilke fylkesmenn som eventuelt blir utpekt som regionale vannkoordinatorer. Det varierer fra vannregion til vannregion hvordan man har løst arbeidet i vannområdene og ansettelsen av vannområdekoordinatorer. Dersom vannområdekoordinatoren er ansatt i en kommune som får midler fra vannregionmyndigheten innebærer det muligens mindre behov for en overgangsordning enn der vannområdekoordinatoren er ansatt i fylkeskommunen. En vurdering og dialog om ansettelsesforhold bør gjøres så snart som mulig for å skape trygghet og forutsigbarhet hos ansatte vannområdekoordinatorer, og mest mulig effektiv oppgaveløsning hos fylkeskommuner og fylkesmenn.

 

Publisert: 06. februar 2018 Sist oppdatert: 06. februar 2018