gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

EU kommisjonen har ferdigstilt veileder om bruk av unntak etter vanndirektivets artikkel 4.7 (vannforskriften § 12)

EU Kommisjonen ferdigstilte før jul, veileder om bruk av unntak fra miljømål etter vanndirektivets artikkel 4.7. 

Veiledningen som tar utgangspunkt i CIS Guidance document nr. 20 Environmental Objectives and Exemptions, er basert på utveksling av erfaringer mellom medlemslandene og er derfor ment som et praktisk supplement til denne veilederen. 

Veilederen har status som en veiledning i god praksis. Landene er ikke juridisk forpliktet til å følge anbefalingene, men er forpliktet til å benytte metoder og tilnærminger som er i samsvar med kravene i vanndirektivet. 

Veilederen inneholder:

  • En oppsummering av kravene i vanndirektivet.
  • En oversikt over kriteriene for å foreta en vurdering etter artikkel 4.7 i vanndirektivet, og en metode for en siling av saker.
  • En vurdering av vilkårene for å gjøre unntak etter artikkel 4.7.
  • Praktiske eksempler på bruk av artikkel 4.7 i ulike EU-medlemsland.

 Betydningen av veiledningen

Vanndirektivets art. 4.7 er gjennomført i vannforskriftens § 12

Det er den enkelte myndighet som vurderer om miljømålene som er fastsatt for en vannforekomst kan fravikes når de tar stilling til om det skal gis tillatelse til, eller gjennomføres nye aktivitet og nye inngrep som vil forringe miljøtilstanden. 

Veiledningen vil derfor ha betydning for alle sektorer som enten gir tillatelse til, eller selv står for ny aktivitet eller nye inngrep som kan medføre forringelse av miljøtilstanden eller medføre at miljømålet ikke oppnås. I Norge gjelder det bla. Miljødirektoratet, NVE, Kystverket, Vegvesenet, Jernbaneverket, Fiskeridirektoratet, Landbruksdirektoratet, men også kommunene. 

Veiledningen som er ment som et praktisk supplement til (CIS Guidance document nr. 20 Environmental Objectives and Exemptions), som også er oversatt til norsk.

 

Publisert: 30. januar 2018 Sist oppdatert: 31. januar 2018