gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Karakteriseringsveilederen er oppdatert

Karakteriseringsveilederen er oppdatert: Veileder 1:2018 Karakterisering. Veilederen erstatter veileder 01:2011 a Karakterisering og analyse.

Prosjektet for økologisk tilstand har utarbeidet den oppdaterte versjonen av karakteriseringsveilederen som har vært forelagt departementsgruppen. Veiledningen er forenklet og forbedret på bakgrunn av erfaringene med karakterisering av vannforekomstene så langt, og evalueringen av arbeidet med vannforvaltningsplaner som ble gjennomført i 2015-2016.

Den oppdaterte veilederen fastsetter rammer for hvordan karakterisering (Vannportalen.no) etter vannforskriftens §15 skal gjennomføres. Rammene er felles for alle påvirkninger som har betydning for miljømålene som følger av vannforskriften. For de enkelte påvirkninger og samfunnssektorer kan det utarbeides egne, mer detaljerte retningslinjer. Slike retningslinjer skal være innenfor rammene som følger av denne veilederen.

I tillegg til språklig oppdatering, flytting av kapitler og mindre innholdsmessige endringer har oppdateringen medført blant annet følgende endringer:

  • Oppdatert veileder har fokus på naturfaglige kriterier. Innhold og rammer fra forrige veileder knyttet til prosess, roller, samfunnsøkonomiske vurderinger og hvordan informasjon skal registreres i Vann-Nett er tatt ut og omtales andre steder.
  • Karakterisering av grunnvann er ikke omtalt i denne veilederen. Det er tidligere laget en egen veileder for karakterisering av grunnvann (Veileder 03:2013 Karakterisering av norske grunnvannsforekomster).
  • Trendanalyse/økonomisk analyse (kapittel 8 i den gamle veilederen 01:2011a Karakterisering og analyse) er tatt ut som en egen aktivitet i karakterisering og analyse i kapittel 1 i den nye veilederen, og inngår i arbeid og veiledning om kost/nytte-vurderinger knyttet til miljøtiltak.
  • For å forenkle vurderingen av påvirkningenes betydning for miljøtilstanden i vannforekomstene har vi gått fra en femdelt til en tredelt skala for grad av påvirkning.
  • Risikovurdering ble omtalt i kapittel 10 i tidligere veileder 01:2011a Karakterisering og analyse. I den nye veilederen er risikovurdering beskrevet i kapittel 6 som vurdering av miljømålsoppnåelse og innebærer nå også en vurdering av miljømålsoppnåelse utover en planperiode.

 

Les også om karakterisering på Vannportalen.

 

 


 

Publisert: 05. juli 2018 Sist oppdatert: 05. juli 2018