gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nå kan du søke på tilskudd til vannmiljøtiltak – generell vannforvaltning

Søknadsfristen er 15. januar 2019.

Restaurering i Orkla Fotograf: Rune Krogdahl

Du sender søknad via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter hvor du finner detaljert veiledning.

Mål for ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å nå miljømålene i vannforskriften. Overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomsten skal minst ha god økologisk og god kjemisk tilstand. Tilstanden til vannforekomstene finner du i Vann-Nett.

Målgruppe

 • vannområdeutvalg
 • interkommunale vannprosjekt
 • kommuner
 • forskningsinstitusjoner
 • frivillige organisasjoner
 • private virksomheter

Fylkesmannen og fylkeskommunen kan ikke lengre søke på vegne av vannområder og andre.

Tilskudd kan bli gitt til:

Tiltak som inngår som en del av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram, og prosjekt som har overføringsverdi til andre vannområder, vil bli høyt prioritert.

 • Miljøforbedrende tiltak med formål å bedre miljøtilstanden i vann, høyt prioritert.
 • Tilrettelegging og organisering. Omfatter rettledning, samarbeid og organisering knyttet til arbeidet i vannområdene. Tiltak for å sikre medvirkning i sammenheng med forberedelser til revisjon av vassdragsplaner, prioritert.
 • Informasjon. Rettledninggsmateriell, seminar og kompetanseheving, prioritert.
 • Utredninger, forskning og utvikling, mindre prioritert.
 • Problemkartlegging. Undersøkelser som har til formål å avdekke den som påvirker (problemeier) vannforekomsten, eller effekt av påvirkning, kan vurderes dersom det er omtalt i regional vannforvaltningsplan eller i et regionalt tiltaksprogram, mindre prioritert.

 

Publisert: 11. desember 2018 Sist oppdatert: 11. desember 2018