gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Klimatilpasning i vannforvaltningen

Statlige planretningslinjer (SPR) for klima- og arealplanlegging og klimatilpasning ble fastsatt i september 2018. Formålet er bl.a. å sikre at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging etter plan- og bygningsloven, og er derfor også retningslinjer for klimatilpasning i arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner.

Viktige punkter om klimatilpasning i planretningslinjene med relevans for arbeidet med å revurdere og oppdatere vannforvaltningsplanene:

  • Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte klimaendringer, gjennom å sikre at kommuner og fylkeskommuner unngår eller begrenser risiko, sårbarhet og ulemper. Et livskraftig og variert naturmiljø er mindre sårbart for endringer, og kan medvirke til samfunnets tilpasning.
  • Når konsekvensene av klimaendringene vurderes, skal høye alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger legges til grunn. Dette er nærmere forklart i veiledere og i de fylkesvise klimaprofilene som er utarbeidet. Klimaprofilene vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget.
  • Spesielt våtmarker, myrer, elvebredder og skog som kan dempe effektene av klimaendringer er viktige å ivareta i arealplanleggingen.
  • Det bør legges vekt på gode og helhetlige løsninger og ivaretakelse av økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning, som også kan bidra til økt kvalitet i uteområder. Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering.
  • Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.

Les de statlige planretningslinjene her.   

Publisert: 23. mai 2019 Sist oppdatert: 23. mai 2019