gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

De viktigste endringene i vannforskriften

Vannforskriften er endret ved inngangen til 2019.

Endringene er gjennomført i vannforskriften, og den endelige og formelle versjonen av revidert forskrift er tilgjengelig på lovdata.no.

Forskriftsendringene innebærer:

  • endringer for å sikre en mer rasjonell og effektiv oppdatering av vannforvaltningsplanene
  • tydeliggjøring av roller og ansvar i vannforvaltningsarbeidet
  • endringer for å bringe vannforskriften mer i samsvar med vanndirektivet

Flere av endringene følger opp direktoratsgruppens råd om forbedringstiltak.
De viktigste endringene er:

Hjemmel

Vannforskriften gis nå med hjemmel i både forurensningsloven, plan- og bygningsloven, vannressursloven og naturmangfoldloven (nml). Hjemmel i nml gjør det klarere at vannforskriften også gjelder for kystvannforekomster som utsettes for annen påvirkning enn det som klart kan anses som forurensning, for eksempel fysiske tiltak i kystvann som påvirker strømforhold og vannmengde, samt påvirkning fra levende dyr og planter som for eksempel fremmede organismer. Les mer om dette på Vannportalen: Vedtak: Vannforskriften hjemles i naturmangfoldloven.

Planarbeidet og høringer

Det er gjennomgående tatt inn i forskriften at vannforvaltningsplanene skal revurderes og oppdateres. For å oppnå forenkling og effektivisering er høringen av dokumentene planprogram og hovedutfordringer i vannregionen slått sammen.

Høringsperiodene for planprogram og hovedutfordringer, og for oppdatert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram, er i § 28 endret fra seks til tre måneder. (For den igangsatte oppdateringen av planene utsettes fristen til senest 1. april 2019). 

Det er også tatt inn en egen paragraf om Vann-Nett (ny § 14).

Roller og ansvar

Fylkesmannens rolle som miljøfaglig ansvarlig og rådgiver er tydeliggjort i § 15 om karakterisering og i § 18 om overvåkningsprogram.

Statlige organer og kommuners rett og plikt til å delta i planleggingen er presisert i § 22, herunder at statlige myndigheter har et særlig ansvar for å påse at oppdatering som angår eget ansvarsområde ligger innenfor nasjonale føringer før og etter høring.

Direktoratenes rolle ved godkjenningen av planene formaliseres, ved at det i § 29 nevnes at vedtatte planer skal sendes til Miljødirektoratet, som sammen med andre berørte direktorater skal sikre at nasjonale føringer og forskriftens krav er fulgt før tilrådning sendes til Klima- og miljødepartementet.

Vannregioner og -myndigheter

Dagens inndeling i vannregioner og vannregionmyndigheter beholdes inntil regionreformen trer i kraft. Forberedelsen og høringen av planprogram og hovedutfordringer skal skje etter dagens vannregioninndeling. Ny vannregioninndeling vil tre i kraft samtidig med regionreformen fra 1. januar 2020. Det vil ikke gjøres endringer i vannregioner som ikke berøres av regionreformen. Fylkeskommuner som er vedtatt slått sammen ved regionreformen bør allerede nå starte å samarbeide, med sikte på at det skal lages en felles oppdatert vannforvaltningsplan. En slik forventet sammenslåing av planområder bør derfor omtales i planprogrammet som skal på høring 1.april 2019.
Les mer om dette på Vannportalen:

Andre endringer

Det er også gjort enkelte endringer for å bringe vannforskriften mer i tråd med vanndirektivet, retting av feil og forbedring av forskriftens struktur. Endringene for å bringe vannforskriften mer i tråd med vanndirektivet gjelder beskyttede områder (§§ 3, 7, 16 og vedlegg IV), prioriterte stoffer (§§ 7 og 8), unntak (§§ 9 – 12), drikkevann (§ 17), overvåkingsprogram (§ 18), forvaltningsplan (§ 26), og vedlegg (II – VII).

Endelig vedtak

Endringsforskriften

Endringsforskriften ble kunngjort i Norsk Lovtidend og er tilgjengelig på lovdata.no.

Publisert: 05. januar 2019 Sist oppdatert: 10. januar 2019