gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oppdaterte data om klassifisering av laks og påvirkning på laks fra lakselus og rømt oppdrettsfisk er tilgjengelig i Vann-Nett

Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet har oppdatert data om klassifisering av laks og påvirkning på laks fra lakselus og rømt oppdrettsfisk i Vann-Nett. Her får du en kort oppsummering fra direktoratene om arbeidet som er gjort.

Laksestim i elvestrøm Fotograf: Roar Lund

Klassifisering av laks

I lakseførende elver er økologisk tilstand oppdatert med klassifiseringen av norske bestander av Atlantisk laks (Salmo salar) gjort av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) for årene 2010-2014. Klassifiseringen følger metoden for klassifisering etter vannforskriften slik dette er angitt i delkapittel 11.7. i VRL-rapport nr 10-2017 om status for norske laksebestander i 2017.

Klassifiseringen er gjennomført etter to metoder. Noen vassdrag er klassifisert i tråd med kvalitetsnormen (Kgl res. 2013) basert på god fangststatistikk, overvåkingsdata og analyser, mens andre er vurdert etter en enklere tilstandsvurdering som kombinerer en prediksjonsmodell for høstingspotensial med kunnskap om beskatningsnivå.

  • Klassifisering av laks ble gjort tilgjengelig i Vann-Nett 31. august 2018.

Påvirkning fra lakselus

På oppdrag av Mattilsynet har Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet beregnet bestandsvis påvirkning fra lakselus på utvandrende laksesmolt i perioden 2012 til 2017. Instituttene har beregnet lakselusindusert dødelighet for laksebestandene på vassdragsnivå. Beregningene er gjort på bakgrunn av modeller og overvåkingsdata. De viser høy risiko for luseindusert dødelighet i noen fjordområder.

Data om påvirkning fra lakselus er lagt inn for regionene Finnmark, Troms, Nordland, Agder og Vest-Viken og Glomma. For øvrige regioner gjenstår noe arbeid med tilrettelegging av data før det legges inn i Vann-Nett.

Påvirkning fra rømt oppdrettsfisk

Fiskeridirektoratet har vurdert påvirkning fra rømt oppdrettslaks i vassdrag med klassifisering av laks. Påvirkningsanalysen er basert på data om innslag av rømt oppdrettslaks fra det Nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2014-2017. Kunnskap fra kvalitetsnormen for villaks (VRL-rapport nr 5-2017), Lakseregisteret og andre relevante rapporter er brukt i vurderingene. Det er i hovedsak vassdrag klassifisert i tråd med kvalitetsnormen som er vurdert.

  • Informasjon om påvirkning rømt fisk ble lagt inn i Vann-Nett 12.2.2019.

 

Publisert: 15. februar 2019 Sist oppdatert: 15. februar 2019