gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Følg med på vannforvaltningen i naboland

Nabolandene våre er de som har natur og påvirkninger som mest likner på våre, særlig Sverige. Det kan derfor være nyttig å følge med på vannforvaltningen og utveksle gode erfaringer med naboene. I denne artikkelen oppsummerer vi hva som er på gang i vannforvaltningen i Norden, med hovedfokus på Sverige.

Nordisk vannmiljøkonferanse, mai 2019

De nordiske landene Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge samarbeider om gjennomføringen av konferanser, med støtte fra Nordisk ministerråd. Den niende nordiske konferansen ble arrangert i Vaasa, Finland, 21. – 23. mai i år, med omlag 100 deltakere. I år ble det bl.a. presentert status for gjennomføringen av vanndirektivet i de nordiske landene, erfaringer med organisering av arbeidet og miljøforbedring, forskningsresultater og nye metoder for kunnskapsinnhenting.  Alle presentasjonene ligger på det finske vertskapets konferanseside. En oversikt over  de tidligere nordiske konferansene ligger her på vannportalen, og mer informasjon, inkludert konferanserapporter ligger på en nordisk samleside her.

Konferanse om bærekraftig vannkraft, juni 2019

Svenske myndigheter arrangerte 12.-14. juni en internasjonal konferanse om bærekraftig vannkraft. Anbefalinger og erfaringsutveksling om god forvaltningspraksis for å sikre miljøtilpasset vannkraft ble delt fra en rekke land. Les mer om konferansen her på vannportalen. Alle presentasjonene ligger på det svenske vertskapets konferanseside

World Water Week, august 2019

Stockholm International Water Institute (SIWI) arrangerer hvert år World Water Week der fokus er globale vann-spørsmål og vann som del av utvikling. Årets World Water Week ble arrangert 25. – 30. august. Du finner årets program på denne nettsiden.

Svensk-norsk konferanse om forsuring og kalking, november 2019

Havs- och vattenmyndigheten og Miljødirektoratet arrangerer felles svensk-norsk konferanse om forsurning- og kalkning den 19. og 20. november 2019 i Gøteborg.  Konferansen er et møtested for utveksling av erfaringer og fordypning i dagsaktuelle problemstillinger og faglige temaer knyttet til forsuring og kalking. Mer informasjon finnes på vannportalen her.

Nytt fra Sverige

Gjennomgang av alle tillatelser for vannkraft

Sverige har nær 2000 vannkraftanlegg, og i løpet av de neste 20 år skal samtlige tillatelser til vannkraft gjennomgås for å få moderne miljøvilkår. Du kan lese mer om Sveriges nasjonale plan for omprøving av vannkraft, og forslaget til Sveriges nasjonale strategi for vannkraft og miljø.

Lokalt vannmiljø-arbeid: tiltaks-samordnere, økte tilskudd, ny verktøykasse

Sverige går nå i retning av økt fokus på arbeid i lokale vannområder, og det er tilsatt 20 åtgärds-samordnare i lokale pilotområder, som skal samarbeide med kommuner, organisasjoner og bønder for å redusere næringsavrenning. Les mer på denne nettsiden.

Havs- och Vattenmyndigheten fordeler i 2019 nær 200 millioner via länsstyrelsen (tilsvarer fylkesmannen) til lokalt tiltaksarbeid. Midlene kan søkes av kommuner og frivillige organisasjoner. Fokus er på tiltak som reduserer næringsavrenning som f.eks. bedre kommunale avløpsplaner, tiltak for år redusere utslipp av miljøgifter, tiltak for innsamling av avfall fra fiskeri (spøkelsesgarn m.m.), og andre tiltak for å nå miljømålene. Les mer på denne nettsiden.

Gjennom det europeiske prosjektet Water Co-Governance er det utviklet en verktøykasse for lokal deltakelse og forankring. Se video om dette på YouTube. Du kan også lese mer om prosjektet på denne nettsiden.

10 millioner Euro til vassdragsrestaurering i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne har nå fått tilslag på 10 millioner Euro i støtte fra EUs miljøfond LIFE til restaurering av syv elver i perioden 2019-2025. Målet er å styrke økosystemenes funksjon og tjenester gjennom restaurering av vassdrag og fiskevandring. Aktuelle tiltak er bl.a. fjerning av dammer, miljøforbedringer ved vannkraftanlegg, restaurering av elvebunn og tilbakeføring av elvemusling. Les mer om dette på denne nettsiden

Økt overvåkingsbudsjett og ny presentasjon av kunnskapsgrunnlaget

Havs- och vattenmyndigheten fikk et påslag til overvåking av vannmiljøet på 40 millioner i år. Les mer om dette på denne nettsiden.

For å presentere kunnskapsgrunnlaget bedre er det åpnet en ny nettside (www.sverigesvattenmiljo.se) der man kan finne tilstandsrapporter, trender presentert med kart og grafer, fakta og fordypning. Les mer om dette på denne nettsiden. Det er også mulig å se tilstandsklassifiseringen i Vatteninformationssystem Sverige (tilsvarer Vann-Nett) på denne siden.

Oppmerksomhet om vannmiljø – møter og konferanser

Det er flere interessante møteplasser om vann i Sverige. Vi legger disse fortløpende inn i arrangementskalenderen på Vannportalen.

Den viktigste svenske møteplassen er det årlige" Havs- och vattenforum", som ble etablert etter inspirasjon fra de norske nasjonale vannmiljøkonferansene. Årets HaV-forum ble arrangert 4. og 5. juni. Du finner årets program på denne nettsiden, og videoer av plenum-presentasjonene på YouTube.

En annen viktig årlig møteplass er "Vattendagarna" som arrangeres av Svensk Limnologisk forening. I år arrangeres disse 7. – 9. oktober i Västerås. Du finner program og påmelding her.

I tillegg er det regionale og lokale arrangementer, bl.a. arrangerer Länsstyrelsen i Södermanslands län en årlig, regional "Vattenvecka". Les mer på denne nettsiden

Svenske nettsider å følge for å være oppdatert

Den viktigste svenske siden for å være oppdatert på vannforvaltningen i Sverige er Havs- och vattenmyndighetens nettside www.havochvatten.se. Denne siden tilsvarer våre nasjonale sider på Vannportalen. Du kan abonnere på informasjon her.

I tillegg har de regionale vattenmyndigheterna en felles side www.vattenmyndigheterna.se. Det anbefales å abonnere på de regionale vannmyndighetenes nyhetsbrev "Vattenblänk". Du kan abonnere på nyhetsbrevet her.

Publisert: 04. oktober 2019 Sist oppdatert: 04. oktober 2019