gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Grensekryssende samarbeid

Havs- och Vattenmyndigheten og Miljødirektoratet har en samarbeidsavtale om hydromorfologi. I tilknytning til den er det nå satt i gang et samarbeidsprosjekt om habitatforhold, og om hvordan nye datakilder (LIDAR) bedrer kunnskapsgrunnlag om naturtyper og fysiske endringer i norske vassdrag.

Finne kostnadseffektive metoder for å kartlegge de økologiske forholdene og fysiske påvirkninger i og langs vassdragene

Vassdrag i Norge og Sverige har mange av de samme utfordringene, typer av fysiske påvirkninger og fysiske data. Begge land har inndelt vassdragene i et stort antall vannforekomster, som er karakterisert som ledd i å gjennomfører EUs Vanndirektiv. Det store antallet vannforekomster gjør at det må jobbes fram kostnadseffektive metoder for å kartlegge de økologiske forholdene og identifisere alle vesentlige fysiske påvirkninger i og langs vassdragene. Fjernmålte data, blant annet laser-skanning fra fly (LIDAR) gjøres fortløpende tilgjengelig på hoydedata.no, og gir detaljerte fysiske kart av forhold i og langs vassdrag . I Sverige har de tilrettelagt og analysert LIDAR-data sammen med andre relevante GIS-data (økologiske grunnkart), og på en mer systematisk måte karakterisert og delt inn sine vassdrag.

 Prosjekt som skal se på mer effektiv bruk av fjernmålte data

I prosjektet er den svenske metoden ”Fysisk karaktärisering av avrinningsområden" (Kling, 2016) anvendt på norske data. Dette prosjektet inngår som ledd i samarbeidsavtalen om hydromorfologi mellom Havs- ovh Vattenmyndigheten og Miljødirektoratet, og er et av pilotprosjektene om mer effektiv bruk av fjernmålte data, med utgangspunkt i relevante data fra Gaula og delvis Surna i Midt-Norge. Metodene egner seg også til å relatere karakteriseringen mer til relevant naturtyper i og langs elver i Norge.

Publisert: 07. november 2019 Sist oppdatert: 07. november 2019