gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Miljødirektoratets sektoransvar for vannmiljø - viktige signaler i 2019 og 2020

Miljødirektoratet er nasjonal sektormyndighet for flere ulike tema innen forurensing og naturmangfold, og har derfor gitt en rekke viktige signaler til arbeidet i vannregionene og vannområdene i løpet av 2019 og 2020. Vi oppsummerer kort de viktigste nedenfor her:

Bading i Storvannet, Orkland kommune Fotograf: Lise Sørensen

Badeplasser

Alle kommunene fikk i juni brev om at badeplassene skulle registreres. Dette gjør det lettere å prioritere miljøtiltak når vannregionmyndigheten oppdaterer vannforvaltningsplanene til den nye planperioden 2022-2027. Så langt har ca halvparten av kommunene fulgt denne oppfordringen. Les brevet av 12. juni 2019 her.

 

Avløp

Miljødirektoratet sendte i august 2019 brev der vi ber om at fylkesmennene som regulerer tilførseler til Skagerrak skjerper praksisen med å stille krav til sekundærrensing, for å sikre bedre rensing av kommunalt avløpsvann. Les brevet av 20. august 2019 her. Miljødirektoratet og fylkesmannen gjennomførte også en landsdekkende tilsynsaksjon i 2019, for å kontrollere hvordan kommunene håndterer sin myndighet knyttet til kommunalt avløpsvann. 

I mai 2020 sendte Miljødirektoratet ut et nytt brev, som presiserte at det ikke lenger er grunnlag for å gi utsatt frist for primærrensing for utslipp av avløpsvann til kysten fra Skagerrak og nordover. Slike situasjoner håndteres som brudd på vilkår, med stramme frister for framdrift. Inntil minimumskravet om primærrensing kan oppfylles, er ikke grunnlaget for å utvide utslippene av avløpsvann fra berørte tettbebyggelser tilstede, og det vil være aktuelt å ta i bruk innsigelsesretten. Les brevet av 5. mai 2020 her.

 

Sjøørret

Miljødirektoratet oppfordret fylkesmannsembetene og vannregionmyndighetene i september om å fokusere ekstra på sjøørrettbekker i arbeidet med oppdateringen av vannforvaltningsplanene. Les brevet av 23. september 2019 her.

 

Temamøter om vannkraft

Miljødirektoratet ba vannregionmyndighetene om å ta initiativ til temamøter om regulerte vassdrag, basert på forslag fra vannområdene, hvor de relevante sektormyndighetene blir invitert. Temamøter blir gjennomført i mange vannregioner som et ledd i oppdateringen av vannforvaltningsplanene. Les brevet av 1. oktober 2019 her.

 

Samarbeid mellom miljø og landbruk

Alle miljøvern- og landbruksavdelinger hos fylkesmannsembetene ble oppfordret til godt samarbeid med arbeidet om oppdateringen av vannforvaltningsplanene, fra både Miljø- og Landbruksdirektoratet. Avdelingene ble også oppfordret til å delta på Miljødirektoratets kurs om kostnadsanslag for tiltak som går denne høsten. Les brevet av 4. oktober 2019 her.

 

Restaurering av vassdrag

Vannregionmyndighetene ble i november oppfordret til å følge opp signalene om økt restaurering av vassdrag. Elver som er lagt i rør, er kanaliserte eller er sterkt regulerte er ikke lenger gode levesteder for fisk og kan ikke lenger levere de samme økosystemtjenestene som når de er inntakte. I 2020 vil Klima- og miljødepartementet styrke arbeidet med restaurering, dette kan bety at flere relevante tiltak vil få støtte gjennom Miljødirektoratets tilskuddsordning for vannmiljøtiltak. Restaureringstiltak bør også følges opp i oppdateringen av vannforvaltningsplanene for 2022-2027. Les brevet av 5. november 2019 her, og sak på vannportalen her.

 

Kantvegetasjon

Miljødirektoratet oppfordrer alle vannregioner til å huske og ivareta kantvegetasjon i det pågående arbeidet med oppdatering av vannforvaltningsplanene. Kantsonene er viktige både for livet i elva og langs elva, i tillegg til at det reduserer erosjon og avrenning av næringsstoffer. Det har i 2019 vært fokus på kantvegetasjon gjennom seminarer, veiledning og aksjoner. Les sak på vannportalen 5. november her.

Publisert: 02. desember 2019 Sist oppdatert: 02. desember 2019