gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Miljødirektoratets sektoransvar for vannmiljø - viktige signaler i 2019

Miljødirektoratet er nasjonal sektormyndighet for flere ulike tema innen forurensing og naturmangfold, og har derfor gitt en rekke viktige signaler til arbeidet i vannregionene og vannområdene i løpet av året. Vi oppsummerer kort de viktigste nedenfor her:

Bading i Storvannet, Orkland kommune Fotograf: Lise Sørensen

Arbeidet med å oppdatere vannforvaltningsplanene til den nye planperioden 2022-2027 er godt i gang, og i 2019 har vannregionmyndighetene gjennomført høring av planprogram og hovedutfordringer, vedtatt disse og mange har begynt med temamøter. Nye nasjonale føringer fra departementsnivå kom i mars. Sektormyndighetene er i gang med å se på tiltakene fra forrige plan og vurderer om de skal foreslå nye tiltak for den nye planperioden.

 

Badeplasser

Alle kommunene fikk i juni brev om at badeplassene skulle registreres. Dette gjør det lettere å prioritere miljøtiltak når vannregionmyndigheten oppdaterer vannforvaltningsplanene til den nye planperioden 2022-2027. Så langt har ca halvparten av kommunene fulgt denne oppfordringen. Les brevet av 12. juni 2019 her.

 

Avløp

Miljøvernavdelingene i alle fylkesmannsembeter fikk i august brev fra Miljødirektoratet, hvor vi ber om at de skjerper praksisen med å stille krav til sekundærrensing, for å sikre bedre rensing av kommunalt avløpsvann. Les brevet av 20. august 2019 her. Miljødirektoratet og fylkesmannen gjennomførte også en landsdekkende tilsynsaksjon i 2019, for å kontrollere hvordan kommunene håndterer sin myndighet knyttet til kommunalt avløpsvann. Les mer om tilsynsaksjonen på miljøkommune.

 

Sjøørret

Miljødirektoratet oppfordret fylkesmannsembetene og vannregionmyndighetene i september om å fokusere ekstra på sjøørrettbekker i arbeidet med oppdateringen av vannforvaltningsplanene. Les brevet av 23. september 2019 her.

 

Temamøter om vannkraft

Miljødirektoratet ba vannregionmyndighetene om å ta initiativ til temamøter om regulerte vassdrag, basert på forslag fra vannområdene, hvor de relevante sektormyndighetene blir invitert. Temamøter blir gjennomført i mange vannregioner som et ledd i oppdateringen av vannforvaltningsplanene. Les brevet av 1. oktober 2019 her.

 

Samarbeid mellom miljø og landbruk

Alle miljøvern- og landbruksavdelinger hos fylkesmannsembetene ble oppfordret til godt samarbeid med arbeidet om oppdateringen av vannforvaltningsplanene, fra både Miljø- og Landbruksdirektoratet. Avdelingene ble også oppfordret til å delta på Miljødirektoratets kurs om kostnadsanslag for tiltak som går denne høsten. Les brevet av 4. oktober 2019 her.

 

Restaurering av vassdrag

Vannregionmyndighetene ble i november oppfordret til å følge opp signalene om økt restaurering av vassdrag. Elver som er lagt i rør, er kanaliserte eller er sterkt regulerte er ikke lenger gode levesteder for fisk og kan ikke lenger levere de samme økosystemtjenestene som når de er inntakte. I 2020 vil Klima- og miljødepartementet styrke arbeidet med restaurering, dette kan bety at flere relevante tiltak vil få støtte gjennom Miljødirektoratets tilskuddsordning for vannmiljøtiltak. Restaureringstiltak bør også følges opp i oppdateringen av vannforvaltningsplanene for 2022-2027. Les brevet av 5. november 2019 her, og sak på vannportalen her.

 

Kantvegetasjon

Miljødirektoratet oppfordrer alle vannregioner til å huske og ivareta kantvegetasjon i det pågående arbeidet med oppdatering av vannforvaltningsplanene. Kantsonene er viktige både for livet i elva og langs elva, i tillegg til at det reduserer erosjon og avrenning av næringsstoffer. Det har i 2019 vært fokus på kantvegetasjon gjennom seminarer, veiledning og aksjoner. Les sak på vannportalen 5. november her.

Publisert: 02. desember 2019 Sist oppdatert: 02. desember 2019