gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Økt oppmerksomhet om restaurering av vassdrag

Mange elver i Norge er lagt i rør, kanaliserte eller sterkt regulerte. Restaureringstiltak vil medvirke til å få tilbake viktige leveområde for arter som lever i vann, samtidig som restaurering av elver og bekker også vil være positivt for friluftsliv og rekreasjon. Flere prosjekter har fått støtte gjennom Miljødirektoratets ordning for tilskudd til lokale tiltak for bedre vannmiljø. Klima- og miljødepartement legger opp til å styrke dette arbeidet i 2020.

Ilabekken i Trondheim: eksempel på gjenåpnet vassdrag som har gitt gode resultater for både naturmangfold, klimatilpasning og rekreasjon, og dessuten bidrar til et attraktivt byområde. Fotograf: Line Fjellvær

 

Miljødirektoratet oppfordrer i et brev vannregionene til å følge opp signalene om økt oppmerksomhet om restaurering av vassdrag i arbeidet med å oppdatere de regionale vannforvaltningsplanene. Les brevet her.

Mange inngrep i norske elver

Elver som er lagt i rør, kanaliserte eller sterkt regulerte er ikke lenger gode levesteder for fisk og andre arter, og leverer heller ikke de samme økosystemtjenestene til samfunnet som da de var intakte. Restaurering av slike gamle inngrep i elver gir mange positive effekter: forbedringer for fisk og andre arter i og langs elva, verdifulle områder for rekreasjon og mer attraktive tettsteder, naturbasert klimatilpasning med flomdemping og overvannshåndtering, og økt biologisk rensing av forurensinger.

Flere prosjekter har fått støtte gjennom Miljødirektoratets ordning for tilskudd til lokale tiltak for bedre vannmiljø. Klima- og miljødepartement legger i budsjett-proposisjonen for 2020 opp til å styrke arbeidet med å restaurere elver og bekker, slik at gjennomføringen av prioriterte restaureringstiltak i vannforvaltningsplanene blir trappet opp. Departementet viser til at restaureringstiltakene vil medvirke til å få tilbake viktige leveområde for arter som lever i vann, samtidig som restaurering av elver og bekker også vil være positivt for friluftsliv og rekreasjon. Dette kan bety at flere prosjekter kan få støtte gjennom Miljødirektoratets tilskuddsordning.  Les mer om budsjettet for 2020 hos Klima- og miljødepartementet HER.

Eksempler på restaureringstiltak som har fått støtte i 2019

Her er tre eksempler på restaurering som har fått tilskuddsmidler fra Miljødirektoratets ordning for tilskudd til lokale tiltak for bedre vannmiljø i 2019:

  • I Malvik er kommunen i gang med å åpne Midtsandbekken, som munner ut i et nasjonalt sikret friluftsområde. I første omgang skal bekken åpnes opp til fylkesveien, men på sikt en lengre strekning.  Miljødirektoratet bidrar med 450.00 i 2019.
  • I Bergen er Bymiljøetaten i gang med å gjenåpne Sælenvassdraget i Fyllingsdalen som i dag ligger i rør. I første omgang skal 150 meter av den lukkede bekken gjenåpnes og ytterligere 100 meter restaureres. På sikt ønsker Bergen kommune å gjenåpne større deler av vassdraget. Miljødirektoratet bidrar med 1 million i 2019.
  • I Hå kommune gjennomføres det habitatforbedrende tiltak i Håelva. Store steiner tilbakeføres til elva for å skape variasjon i leveforhold, og det jobbes dessuten med elvebunn, elvekant og kantvegetasjon. Miljødirektoratet bidrar med 500.00 i 2019.

Miljødirektoratet har også i 2019 gitt tilskudd på til sammen over 2,7 millioner til restaurering av fisketrapper, bl.a. i Salangsvassdraget og Åbjøra. I 2020 planlegges bl.a. omfattende restaurering av fisketrapp i Hovefossen i Nausta.

Internasjonale og nasjonale mål om restaurering

FNs bærekraftsmål nr 6 om bærekraftig vannforvaltning har som delmål å beskytte og restaurere vannrelaterte økosystemer, og FN har utpekt årene 2021-2030 som tiåret for restaurering av økosystemer. Aichi-målene under konvensjonen om biologisk mangfold legger opp til å restaurere minst 15 % av forringede økosystemer.

Vanndirektivets mål om å beskytte, forbedre og gjenopprette vannmiljøet har gitt vassdragsrestaurering et løft i hele Europa. Flere land har opprettet nasjonale kompetanse-sentre for restaurering, og inngår i det felles nettverket European Centre for River Restoration.

Norsk handlingsplan for naturmangfold peker også på at forbedring av tilstand i henhold til vannforvaltningsplanene er ett av regjeringens viktigste tiltak for å følge opp det internasjonale målet om å restaurere minst 15 prosent av forringede økosystemer.

I Norge arrangerer Miljødirektoratet årlige seminarer om restaurering av vassdrag, i samarbeid med andre myndigheter og Vannforeningen. Det tiende seminaret ble arrangert 16. og 17. september i Trondheim, med presentasjon av eksempler fra internasjonale og nasjonale prosjekter, og utveksling av erfaringer. Presentasjoner fra alle seminarene er tilgjengelige på Vannportalen.       

Publisert: 07. oktober 2019 Sist oppdatert: 07. oktober 2019