gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vann i EUs nye strategi for naturmangfold og plan for restaurering av natur

EU-kommisjonen lanserte den 20. mai 2020 sin strategi for naturmangfold mot 2030, som også omfatter en Plan for restaurering av natur. Nedenfor har vi oversatt sentrale avsnitt som handler om vannmiljøet:

EUs plan for restaurering av natur: restaurering av økosystemer både på land og i vann

Det vil ikke være tilstrekkelig å beskytte den naturen vi har for å binge naturen tilbake i våre liv. For å reversere tapet av naturmangfold må verden høyne ambisjonene om restaurering av natur.  Med EUs nye plan for restaurering av natur vil Europa ta føringen.

Planen skal bedre tilstanden i eksisterende og nye verneområder, og bringe en mangfoldig og robust natur tilbake til alle landskap og økosystemer. Dette vil medføre redusert belastning på leveområder og arter, og sikre at all bruk av økosystemene er bærekraftig. Det omfatter også å støtte gjenopprettingen av naturen, begrense arealbeslag og byspredning, og håndtere forurensing og fremmede arter.

Planen vil skape arbeidsplasser, forene økonomisk aktivitet og voksende natur, og bidra til å sikre langsiktig produktivitet og verdien av vår naturkapital.

 

Restaurering av økosystemer i ferskvann

Det er nødvendig med økt innsats for å restaurere økosystemene i ferskvann og vassdragenes naturlige funksjon for å nå målene i vanndirektivet. Dette kan gjøres ved å fjerne eller utbedre vandringshindre for fisk, og forbedre vannføring og sedimenttransport. For å realisere dette skal minst 25.000 km av vassdrag restaureres slik at de flyter fritt i 2030, ved fjerning av hovedsakelig utdaterte barrierer og ved restaurering av flomsletter og våtmarker.   

Landenes myndigheter bør revidere tillatelser til uttak og oppdemming for å sikre miljøtilpasset vannføring, slik at god tilstand eller godt potensial oppnås i både overflatevann og grunnvann senest i 2027 slik vanndirektivet krever. Alt i alt kan stor-skala investering i restaurering av flomsletter styrke reguleringen av vann, flomvern, leveområder for fiskeyngel, og fjerne nærings-forurensing.      

 

Ny landbruk-strategi

Den nye strategien for naturmangfold ble lansert sammen med den nye landbruks-strategien "fra gård til gaffel" (farm to fork) som tar sikte på å redusere bruken av sprøytemidler med 50 %, redusere næringsavrenningen med 50 % og redusere bruken av gjødsel med 20 %.

 

Les mer:

EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives: https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-biodiversity-strategy-2030-bringing-nature-back-our-lives_en

EU Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system: https://ec.europa.eu/info/files/communication-farm-fork-strategy-fair-healthy-and-environmentally-friendly-food-system_en

EC press conferenec on the Biodiversity Strategy and the Farm to Fork Strategy: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-191406

Publisert: 22. mai 2020 Sist oppdatert: 22. mai 2020