gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

EUs grønne skifte og vannmiljø

EU-kommisjonen framla i desember 2019 sitt forslag til strategi for Europas grønne skifte (Green Deal). I denne artikkelen ser vi særlig på de delene av EU-kommisjonenes forslag som angår vannmiljøet, både forurensing (miljøgifter og næringsstoffer) og biologisk mangfold.

Illustrasjon: EU-kommisjonen

(Avsnittene nedenfor er en uoffisiell oversettelse av relevante avsnitt fra originaldokumentene. Link til originaldokumentene finner du nedenfor artikkelen).

 

Nullvisjon for forurensing, og et giftfritt miljø

Den naturlige funksjonen i både grunnvann og overflatevann må gjenopprettes. Dette er nødvendig for å beskytte og restaurere det biologiske mangfoldet i innsjøer, elver, våtmarker og elvemunninger, og for å forhindre og begrense skadevirkningene av flom. Gjennomføring av strategien fra "gård til gaffel" vil redusere forurensingen fra overdreven bruk av gjødsel. Videre vil EU-kommisjonen foreslå tiltak for å håndtere forurensingen fra urban avrenning, og fra nye eller særlig skadelige forurensingskilder som mikroplast og kjemikalier, herunder legemidler. Det er også et behov for å håndtere den kombinerte effekten av ulike forurensinger.

 

Fra "gård til gaffel": utvikle et rettferdig, sunt og miljøvennlig system for mat

Matproduksjon resulterer i forurensing av luft, vann og jord, bidrar til tap av biologisk mangfold og klimaendring, og overforbruker naturressurser. Strategien fra "gård til gaffel" vil styrke innsatsen for å takle klimaendring, beskytte miljøet og bevare biologisk mangfold. EU-kommisjonen vil jobbe sammen med landene og interessentene for å sikre at nasjonale strategier for landbruk fullt ut reflekterer ambisjonene i det grønne skiftet og strategien fra "gård til gaffel", og vurderes opp mot robuste kriterier for klima og miljø. Planene skal føre til bærekraftig praksis i landbruket, som presisjons- og økologisk jordbruk, og høyere standarder for dyrevelferd. Ved å skifte fokus fra etterlevelse til prestasjon, skal tiltak som f.eks. miljøplaner motivere bøndene til å levere bedre på klima og miljø, herunder å forvalte og lagre karbon i jord, og bedre forvaltningen av næringsstoffer for å forbedre vannkvaliteten og redusere utslippene.   

 

Beskytte og restaurere økosystemer og biologisk mangfold

Økosystemene leverer grunnleggende tjenester som mat, ferskvann, ren luft og ly. Men EU oppfyller ikke alle sine viktigste miljømål for 2020, slik som Aichi-målene under konvensjonen om biologisk mangfold. EU og samarbeidspartnerne trenger å stanse tapet av biologisk mangfold. Naturpanelets hovedrapport fra 2019 peker på global forringelse av biologisk mangold, forårsaket hovedsakelig av endringer i arealbruk, direkte utnyttelse av naturressurser, og med klimaendring som den tredje viktigste driveren for tap av biologisk mangfold.

Konferansen om biologisk mangfold i Kunming, Kina i oktober 2020 er hele verdens mulighet til å vedta et robust rammeverk for å stanse tapet av biologisk mangfold. For å sikre at EU spiller en nøkkelrolle, vil EU-kommisjonen presentere en europeisk strategi for biologisk mangfold i mars 2020, som skal følges opp med konkrete tiltak i 2021. EU-kommisjonen vil identifisere hvilke tiltak, inkludert regelverk, som vil bidra til at landene forbedrer og restaurerer forringede økosystemer til god økologisk tilstand, herunder karbon-rike økosystemer. EU-kommisjonen vil vurdere å utarbeide et forslag til en plan for restaurering av natur, og vil se på hvordan det kan sikres finansiering for å hjelpe landene til å oppfylle dette målet.

 

Les mer:

EU-kommisjonens side om strategien for et europeisk grønt skifte (A European Green Deal).

Strategidokumentet om Europas grønne skifte (The European Green Deal).

Fakta-ark: eliminere forurensing (Eliminating pollution).

Fakta-ark: fra gård til gaffel (From Farm to Fork).

Fakta-ark: biologisk mangfold (Biodiveristy).

Publisert: 15. mars 2020 Sist oppdatert: 15. mars 2020