gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Ny europeisk veileder om tiltak og miljømål i sterkt modifiserte vannforekomster

En supplerende europeisk veiledning om miljømål og tiltak i sterkt modifiserte vannforekomster, CIS veileder nr 37, ble nylig publisert av EU-kommisjonen.

Dempingsmagasin ved utløp av kraftverket i Innertkirchen til Kraftwerke Oberhasli (Sveits), for å miljøtilpasse (sikre mer skånsomme vannstandsendringer i elva når vannføringene endres) effektkjøring av kraftstasjonen. Avbøtende tiltak som dette inngår i det Europeiske tiltaksbiblioteket. Fotograf: Dr. Markus Zeh.

Den nye CIS veileder nr 37 er utbeidet under den felles europeiske strategien for gjennomføring av vanndirektivet. Norge har også deltatt i dette arbeidet. Veilederen er basert på landenes erfaringer, og skal utfylle den eksisterende europeiske veilederen om sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF). I Norge er de fleste sterkt modifiserte vannforekomstene, i overkant av 3000 vannforekomster, utpekt på grunn av vannkraft. I tillegg til å beskrive god praksis for å nå miljømål, presenterer veilederen en oversikt over hvilke avbøtende tiltak som normalt forventes.  

CIS veileder nr 37 inneholder følgende:

  • En oppsummering av kravene omkring hydromorfologi og SMVF i vanndirektivet.
  • En ny trinnvis framgangsmåte for vurdering av økologiske virkninger av fysiske inngrep, og hvordan disse kan avbøtes med relevante tiltak.
  • Holdepunkter for å sikre sammenligne praksis for godt økologisk potensial.
  • Et europeisk tiltaksbibliotek som knytter fysiske inngrep sammen med økologiske virkninger og hvordan disse kan avbøtes med tiltak.
  • Praktiske eksempler på bruk som forener tiltaksmetoden med den opprinnelige framgangsmåten. 

Betydningen av nye CIS veileder nr 37

Den nye veilederen vil ha betydning for alle sektorer som enten gir tillatelse til, følger opp, eller selv står for fysiske inngrep som kan medføre forringelse av miljøtilstanden eller medføre at miljømålet ikke nås i berørte vannforekomster. I Norge gjelder det Miljødirektoratet, Norges vassdrag- og energidirektorat, Kystverket, Vegvesenet, Jernbaneverket, Fiskeridirektoratet, Landbruksdirektoratet og kommunene med flere.

Landene er ikke juridisk forpliktet til å følge anbefalingene, men er forpliktet til å ha tilstrekkelige fagsystemer, og benytte metoder og tilnærminger som er i samsvar med kravene i vanndirektivet. 

Gjeldende rammer for miljømål for SMVF i Norge

Følgende rammer gjelder for arbeidet med miljømål for SMVF fram mot reviderte og oppdaterte vannforvaltningsplaner:

Det er opp til norske myndigheter å avgjøre hvordan og når nye leveranser fra norske kunnskapsmiljøer og felles europeisk arbeid skal tas inn i eventuell oppdatering av veiledning og føringer, og slik gjøres gjeldende i Norge.

Her finner du: 

Publisert: 20. februar 2020 Sist oppdatert: 20. februar 2020