gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Utsettelse av høringsfrist for oppdaterte vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer

Fristen for oppstart av høring av oppdatert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram utsettes, i første omgang med 3. måneder. Høringen vil da foregå fra 1. januar til 31. mars 2021. Foreløpig justert rammeplan 2020-2022 ligger nederst i saken. Årsaken er at korona-epidemien og tiltakene for å begrense smitte har gjort det vanskelig å gjennomføre en god planprosess innenfor gjeldende fremdriftsplan.

Henningsvær Fotograf: Lise Sørensen

Utfordringer for planprosessen

Før korona-epidemien kom, var vannforvaltningen gått inn i en innspurtsfase i forberedelsen av oppdaterte vannforvaltningsplaner med tiltaksprogrammer. Fylkesmennene jobber iherdig med innlegging av kunnskapsgrunnlaget for både miljøtilstand og påvirkninger i Vann-Nett, og sektormyndighetene bidrar med å oppdatere sine forslag til vannmiljøtiltak. Vannreigonmyndighetene er i gang med en krevende skrive- og samordningsjobb, i samarbeid med sektormyndighetene, og med støtte fra vannområdekoordinatorer som bidrar med forankring hos kommunene, lokal kunnskap og bred medvirkning. Denne etappen krever høy arbeidsinnsats fra alle parter, kombinert med møter for tverrsektoriell samordning av miljømål og tiltak.

Anmodning fra vannregionmyndighetene

Den 23. mars mottok Miljødirektoratet en konkret forespørsel på vegne av hele nettverket av vannreigonmyndigheter. På grunn av koronasituasjonen ser flere av vannregionmyndighetene at det vil bli utfordrende å gjennomføre en god planprosess for det videre arbeidet med oppdateringen av de regionale vannforvaltningsplanene, innenfor gjeldende fremdriftsplan. Vannregionmyndighetene anmodet derfor om en rask avklaring av en utsettelse på inntil 3 måneder i første omgang.

Utsettelse av høringsfrist

Miljødirektoratet har innhentet mer informasjon, og drøftet situasjonen med Klima- og miljødepartementet.

Fristen for oppstart av høring av oppdatert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram utsettes i første omgang med 3. måneder. Høringen vil da foregå fra 1. januar til 31. mars 2021.

Utsettelsen av høringen vil forskyve den videre prosess, slik at fristen for å vedta vannforvaltningsplanen i fylkestingene og oversende den til Miljødirektoratet vil være 30. september 2021. En konsekvens av utsettelsen vil være at også nasjonal vannmiljøkonferanse utsettes tilsvarende. Den er planlagt som en høringskonferanse, og bør derfor legges til høringsperioden. Miljødirektoratet ser nå på forslag til nye datoer i januar - februar 2021.

Denne utsettelsen på 3. måneder er basert på det vi vet nå. Miljødirektoratet vil fortsatt vurdere situasjonen løpende, og hente inn status- og framdriftsrapporter fra både vannregionmyndigheter og fylkesmenn. Vi vil også følge med på hvordan framdriftsplanene håndteres i resten av Europa, som jo har de samme fristene og tilsvarende situasjon som oss. Avhengig av epidemiens alvorlighet og varighet, og eventuell europeisk dialog mellom landene og EU-kommisjonen, kan det bli nødvendig med ytterligere utsettelser senere. Dette vil Miljødirektoratet vurdere på nytt nærmere sommeren.

Meldingen om 3. måneders utsettelse er sendt ut fra Miljødirektoratet til involverte parter den 27. mars.

Den 3. april 2020 la Miljødirektoratet ut foreløpig justert rammeplan for arbeidet 2020-2022.

Vannområdene, vannregionene og direktoratene er ett team med felles mål om å beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet. Fra Miljødirektoratets side vil vi fremdeles bistå, støtte og tilrettelegge arbeidet i vannregionene og vannområdene så godt vi kan.

Publisert: 27. mars 2020 Sist oppdatert: 03. april 2020